Skip to main content

4 etapy dekarbonizacji ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym

Jednym z największych wyzwań, z jakimi mierzymy się w celu zapewnienia zdrowego i zrównoważonego środowiska oraz przyczynienia się do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla, jest maksymalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza w przypadku ogrzewania naszych domów. Większość budynków mieszkalnych ogrzewa się przestarzałymi systemami, często wykorzystującymi paliwa kopalne, takie jak węgiel, czy olej opałowy.

Wyzwanie związanie ze zmianą takiej sytuacji, staje się bardziej zrozumiałe dzięki Europejskiemu Zielonemu Ładowi, który stanowi zestaw strategii zaproponowanych przez Komisję Europejską, którego głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy w roku 2050, przy zastosowaniu technologii ekologicznych. 

Pompy ciepła zaczynają odgrywać kluczową rolę w dekarbonizacji Europy i w pewnych krajach europejskich pojawiło się już znaczące zainteresowanie tą technologią. Na przykład, pompy ciepła są standardowym systemem grzewczym w Szwecji, a w niektórych krajach europejskich są stosowane w udziale 50% w sektorze nowych budynków.  

Jednak generalnie w Europie ogrzewanie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii przez pompy ciepła reprezentuje zaledwie 10% wszystkich systemów ogrzewania instalowanych rocznie, co jest w wyraźnym kontraście względem ambitnego celu Komisji UE do roku 2030: wejście na poziom 40% wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w systemach ogrzewania i chłodzenia.

Jako Daikin widzimy, że aby osiągnąć cele Komisji UE do roku 2030, niezbędne będzie podjęcie 4 kroków dekarbonizacji ogrzewania w budownictwie mieszkaniowym.

 

Etap 1: Zobowiązanie do przestrzegania reguł dot. zużycia energii dla nowych budynków

W okresie, jaki upłynął po ogłoszeniu dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD), wszystkie europejskie kraje członkowskie wdrożyły już środki zapewniające polepszenie charakterystyki energetycznej nowych budynków i mieszkań poprzez, między innymi wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Daikin szacuje, że w wyniku stosowania tych przepisów pompy ciepła posiadają już 50% udział w sektorze nowych budynków (jednorodzinnych), a najbardziej zanieczyszczające systemy grzewcze muszą być wycofane z eksploatacji. Na przykład Austria, począwszy od stycznia roku 2020, nie zezwala już na instalowanie kotłów olejowych w nowych domach, a wszystkie nowe domy w Niderlandach nie mogą być podłączane do sieci gazowej od roku 2020.

Istotną dodatkową zaletą wodnych pomp ciepła jest możliwość ich wykorzystywania zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania, co odpowiada oczekiwaniom klientów. Potrzeba chłodzenia jest częściowo skutkiem zmian klimatycznych, ale również lepszego izolowania nowych budynków.  W przypadku tradycyjnego układu ogrzewania wyposażonego w kocioł gazowy, jeśli wymagane jest chłodzenie, to potrzebny jest drugi system. Natomiast rewersyjna wodna pompa ciepła zapewnia ogrzewanie i chłodzenie w jednym systemie.

 

 2: Zwiększenie tempa wymiany starych systemów

Obecne tempo wymiany wynosi średnio 1% całkowitej liczby systemów ogrzewania instalowanych rocznie, a spełnienie minimalnego poziomu docelowego wymagałoby podwojenia tempa wymiany w okresie nadchodzących 10 lat.

Zastąpienie istniejących urządzeń grzewczych bardziej efektywnymi będzie stanowić krok w kierunku redukcji emisji CO2. Jednakże wyzwaniem jest zmotywowanie obywateli UE, aby częściej wybierali systemy ogrzewania wykorzystujące odnawialne źródła energii, wprowadzając w ten sposób przekonanie, że pompy ciepła są efektywnym, opłacalnym i uznanym rozwiązaniem.

 

 Etap 3: Koniec dotacji dla rozwiązań opartych na paliwach kopalnych

Osoby podejmujące decyzje polityczne mogą unikać czynników motywujących dla stosowania paliw kopalnych. Bezpośrednie lub pośrednie dotacje sprzyjają obecnie kotłom olejowym, węglowym lub gazowym.

Idąc tym tropem uznajemy, że technologie oparte na energii odnawialnej również potrzebują wyrównania szans. Różnica pomiędzy obecnymi cenami energii elektrycznej i gazu w wielu krajach członkowskich jest zbyt duża, aby pompa ciepła mogła stanowić dla obywateli UE atrakcyjną ekonomicznie inwestycję. Krótko mówiąc, motywowanie przez rządy może pomóc w przyspieszeniu przejścia na systemy ogrzewania neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i zapewnić dostępność pomp ciepła dla wszystkich Europejczyków, lecz w dłuższej perspektywie bardziej wyważone ceny energii oraz poprawne wskazanie efektywności pod względem energetycznym i emisji powinny stać się silnymi bodźcami do inwestowania w technologię pomp ciepła.

 

Etap 4: Uczynienie systemów ogrzewania opartych na energii odnawialnej standardem dla renowacji

W Daikin uważamy, że systemy pomp ciepła muszą stać się standardem przy wymianie systemu ogrzewania. Faktem jest, że pompy ciepła są coraz bardziej zdolne do uzyskiwania wysokich efektywności, nawet przy niższych temperaturach zewnętrznych. Technologia wodnych pomp ciepła rozwinęła się szybko w ostatnich latach i nadaje się do wszelkiego typu budynków mieszkalnych w Europie niezależnie od tego, czy jest to sektor nowych budynków, czy renowacji.

Dzięki zwiększeniu udziału zielonej energii elektrycznej do 60% całej energii elektrycznej wytwarzanej w Europie, pompy ciepła będą kontynuować zwiększanie swego wkładu w dekarbonizację sektora ogrzewania mieszkań.

 

Przyszłość

W Daikin ekscytujemy i pasjonujemy się możliwością poprawienia stanu środowiska naturalnego i odgrywaniem kluczowej roli w procesie wprowadzania tej innowacyjnej technologii do mieszkań i domów, zapewniając jednocześnie uczestnictwo w tym procesie wszystkich stron, takich jak instalatorzy i architekci.

Możemy również robić co w naszej mocy, aby możliwie najbardziej upraszczać instalację dzięki tworzeniu przemyślanych projektów. Europa posiada technologię, kompetencje oraz inwestycje, aby jeszcze bardziej poszerzyć rynek pomp ciepła. Pompy ciepła są obecnie gotowe, aby stać się rozwiązaniem powszechnym, od domów jednorodzinnych po budynki wielorodzinne, od małych po duże budynki komercyjne i instalacje przemysłowe. 

Wszystko wskazuje, że musimy działać już teraz! Przekonajmy wszystkich w sektorze renowacji, że pompy ciepła są przyszłością i powiększajmy ich świadomość w zakresie korzyści związanych z energią, efektywnością ekonomiczną oraz środowiskiem naturalnym.

Możesz ponownie obejrzeć nasze seminarium internetowe o „fali renowacji” tutaj  https://www.youtube.com/watch?v=jNmGAM3fofU

 

 

1 European Commission, Questions and answers, consulted 05 May 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
2 International Energy Agency, Sweden country profile, consulted 14 September 2020, https://www.iea.org/countries/sweden
3 Hydrogen in the energy system of the future: focus on heat in buildings, consulted 10 May 2021, https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
4 EHPA market report, https://www.ehpa.org/market-data/
5 State of the Union, Heating and cooling renewable systems penetration, consulted 05 May 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
6 EPBD, Energy performance of buildings directive, consulted 05 May 2021, https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
7 European Commission, Energy and taxation, consulted 10 May 2021, https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-taxation_en
 
 
 

Related articles

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?