Skip to main content

Nota prawna

Nota prawna

Każde uzyskanie dostępu oraz korzystanie z witryny Daikin Europe N.V. podlega następującym warunkom (są one określane terminem "Nota prawna"). Uzyskując dostęp i korzystając z witryny Daikin akceptujesz wersję Noty prawnej, obowiązującej w chwili uzyskania dostępu. Daikin rezerwuje sobie prawo modyfikowania Noty prawnej od czasu do czasu według swego uznania, bez wcześniejszego powiadamiania. Kontynuowanie korzystania z tej witryny będzie oznaczać akceptację zmodyfikowanej Noty prawnej. Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskiwanie informacji na temat obowiązującej Noty prawnej w czasie uzyskiwania dostępu i korzystania z tej witryny. Naruszenie dowolnego z warunków Noty prawnej powoduje automatyczne wygaśnięcie uprawnień do korzystania z tej witryny.

Prawa autorskie

Zawartość oraz układ tej witryny stanowią własność firmy Daikin lub posiada ona licencję na nie i podlegają one ochronie w ramach prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej. Każde nieuprawnione korzystanie z tej zawartości może stanowić naruszenie tych praw. Zastrzeżone są wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie. Zabronione jest reprodukowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości witryny w jakikolwiek sposób bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody firmy Daikin. Możesz wystąpić o uzyskanie zezwolenia poprzez ten formularz.

Oprócz stron noszących wzmiankę "wydrukuj tę stronę" możesz wydrukować tylko jedną kopię zawartości witryny na swój osobisty, nie komercyjny użytek pod warunkiem, że każda wykonana kopia tych dokumentów zachowuje wszelkie zawarte na niej informacje o prawach autorskich lub innych wynikających z tytułu własności oraz wszelkie oficjalne oświadczenia.

Nazwa handlowa / Znaki handlowe

Wszelkie nazwy handlowe, znaki handlowe, logo oraz obrazy, wyświetlane w tej witrynie, która należy do firmy Daikin teraz i potem stanowią/będą stanowić wyłączną własność bądź są przedmiotami licencji udzielonych firmie Daikin lub jej filiom. Twoje uprawnienie dostępu do tej witryny nie może być traktowane jako udzielenie, poprzez dorozumienie lub jakkolwiek inaczej, jakiejkolwiek licencji lub prawa do wykorzystywania nazw handlowych, znaków handlowych, logo i obrazów występujących w tej witrynie, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Daikin. Możesz wystąpić o uzyskanie zezwolenia poprzez ten formularz.

Korzystanie łączy

Niniejsza witryna zawiera łącza do witryn innych firm, nad którymi Daikin nie ma kontroli. Daikin nie tworzy żadnej reprezentacji dotyczącej jakiejkolwiek witryny, do której uzyskujesz dostęp poprzez tę witrynę.

Uzyskując z tej witryny dostęp do witryn innych firm, czynisz to na własne ryzyko. Firma Daikin nie odpowiada za dokładność, aktualność, niezawodność, stosowność, kolejność lub kompletność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad bądź zaleceń zawartych w tych witrynach, ani za jakość dowolnych produktów lub usług dostępnych w tych witrynach.

Daikin udostępnia te łącza wyłącznie dla Twej wygody oraz dla celów informacyjnych. Umieszczenie tych łączy nie sugeruje, że Daikin zatwierdza lub przyjmuje jakąkolwiek odpowiedzialność za treść lub użytkowanie takich witryn. Daikin radzi zapoznać się najpierw z warunkami korzystania z tych witryn.

Wykorzystywanie łącza do witryny Daikin

Możesz wykorzystywać łącze do witryny Daikin pod warunkiem, że jest wyraźna informacja (na łączu), że odwiedzający Twoją witrynę zostaną przekierowani do witryny Daikin. Łącze nie może wprowadzać w błąd i nie może powodować domyślności informacji, że witryna Daikin stanowi część innej witryny. Na przykład, niedopuszczalne jest ramkowanie oraz odsyłanie typu "inline linking" do witryny Daikin bez uzyskania wcześniej pisemnej zgody firmy Daikin.

Możesz wystąpić o uzyskanie zezwolenia poprzez ten formularz.

Łącza nie mogą występować na żadnej stronie Twojej witryny, ani w kontekście zawierającym treść lub materiał, który może być interpretowany jako obsceniczny bądź przestępczy, lub który narusza albo popiera naruszanie jakichkolwiek praw innej firmy.

Gwarancja i Deklaracja o odrzuceniu odpowiedzialności w zakresie korzystania z witryny

Daikin nie gwarantuje, że dostęp do witryny i jej zawartości będzie nieprzerwany lub wolny od błędów. Witryna i cała jej zawartość jest udostępniana w stanie "w jakim jest", bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju - czy to wyraźnie określonej, czy dorozumianej, w tym między innymi bez gwarancji tytułu lub nienaruszalności lub bez dorozumianych gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego zastosowania - w odniesieniu do dostępności, dokładności, bezpieczeństwa, niezawodności bądź zawartości witryny.

Witryna nie powinna zawierać technicznych, ani innych pomyłek, niedokładności lub błędów typograficznych. Firma Daikin może, w dowolnej chwili i bez powiadomienia, dokonywać zmian zawartości, układu i usług dostępnych w witrynie, w tym również cen i opisów dowolnych wymienionych w niej produktów. Treść lub usługi w tej witrynie mogą nie być aktualne i firma Daikin nie zobowiązuje się do aktualizowania takich treści lub usług.

Ani firma Daikin, ani którykolwiek z jej wykonawców, zaangażowanych w tworzeniu, produkowaniu lub dostarczaniu jakichkolwiek treści w tej witrynie, nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe szkody lub odszkodowania, utratę zysków lub strat spowodowanych przerwaniem działalności biznesowej, wynikających w używania lub niemożności używania tej witryny nawet w przypadku, gdy firma Daikin była informowana o możliwości takich szkód.

Daikin nie przyjmuje odpowiedzialności i nie będzie przyjmować zobowiązań za jakiekolwiek szkody lub działanie wirusów, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inne mienie z tytułu lub wskutek korzystania, bądź uzyskania dostępu do tej witryny. Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają wyłączenia pewnych gwarancji lub ograniczenia zobowiązań, tak więc powyższe ograniczenia lub wyłączenia mogą nie dotyczyć Ciebie. W takich przypadkach zobowiązania firmy Daikin ograniczałyby się do najpełniejszego zakresu dopuszczanego przez prawo.

Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiejkolwiek części tej witryny, Twoim jedynym i wyłącznym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z tej witryny.

Elektroniczne przesyłanie danych

Przedkładając dane (w tym wiadomości, dokumenty i pliki) firmie Daikin za pomocą takich środków, jak poczta elektroniczna lub formularze dostępne w witrynie, zgadzasz się, że:

  1. przesyłany materiał nie będzie zawierał elementów niezgodnych z prawem lub w inny sposób nie nadających się do publikowania,
  2. przed przesłaniem jakiegokolwiek materiału poczynisz wszelkie rozsądne kroki, aby go przeskanować i usunąć wszelkie wirusy lub inne funkcje zanieczyszczające lub destrukcyjne,
  3. dodatkowo zobowiążesz się nie podejmować żadnych działań, które generowałyby nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury tej witryny.

Zgadzasz się zabezpieczać, utrzymywać bez zagrożeń oraz, zgodnie z naszą opinią, chronić firmę Daikin oraz jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników, akcjonariuszy, ajentów i przedstawicieli przed jakimikolwiek i wszelkimi roszczeniami innych firm, zobowiązaniami, szkodami i/lub kosztami wynikającymi z niewłaściwego korzystania z tej witryny, z pogwałcenia przez Ciebie niniejszej Noty prawnej, z naruszenia przez Ciebie lub naruszenia albo wykorzystywania przez innego użytkownika Twojego konta jakiejkolwiek własności intelektualnej bądź innego prawa jakiekolwiek osoby lub jednostki.

Ochrona danych i pliki cookie

Wszelkie dane osobowe, które firma Daikin uzyska od Ciebie podczas korzystania z tej witryny, będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności danych oraz Informacją o plikach cookie. Potwierdzasz, że korzystając z tej witryny, zgadzasz się na wykorzystywanie i przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką prywatności danych oraz Informacją o plikach cookie.

Decydujące prawo i jurysdykcja

Daikin operuje i kontroluje tę witrynę z lokalizacji na terenie Belgii. Jako takie, informacje zawarte w tej witrynie są niniejszym uznawane jako dostarczane w Belgii i rządzi nimi oraz podlegają one prawu belgijskiemu, bez wpływu na jakiekolwiek reguły konfliktu praw. Podlegasz wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Warunki różne

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Noty prawnej stanie się lub zostanie ogłoszone jako bezprawne, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu martwe, takie postanowienie zostanie uznane za wypowiadalne z niniejszej Noty prawnej i nie będzie mieć wpływu na ważność i możliwość egzekwowania jakichkolwiek pozostałych postanowień. Niniejsza Nota prawna stanowi kompletną umowę pomiędzy Tobą i firmą Daikin w odniesieniu do zawartej tutaj tematyki.

Operatorem tej witryny jest Daikin Europe N.V., firma utworzona w Belgii, z zarejestrowanym biurem pod adresem 8400 Oostende (Belgia), Zandvoordestraat 300, zarejestrowana przez RPR w Oostende pod numerem firmy 412.120.336.

Wersja 1.3, maj 2013

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?