Skip to main content

Polityka Ochrony Danych

Polityka Ochrony Danych

Data ostatniej modyfikacji: 25 sierpnia 2023 r.

Daikin Europe N.V. jest spółką zależną będącą w całości własnością japońskiej spółki Daikin Industries Ltd. Grupa Daikin zajmuje się produkcją, sprzedażą, dystrybucją i działalnością marketingową w zakresie sprzętu do klimatyzacji, ogrzewania, wentylacji i chłodzenia, a także rozwiązaniami biznesowymi, we współpracy ze swoimi Europejskimi Spółkami Zależnymi.

Daikin Europe N.V., razem ze swoimi Europejskimi Spółkami Zależnymi (dalej „DENV-G”, „my”, „nas”, „nasze” itp.) oraz ze swoją spółką macierzystą Daikin Industries Ltd. (dalej „DIL”), z najwyższą uwagą podchodzi do kwestii ochrony Danych Osobowych, uzyskanych od Osób, których dotyczą dane (dalej „użytkownik”, „Państwo”, „klient” itp.) w trybie offline, za pośrednictwem np. formularzy papierowych, umów, oświadczeń (dalej „Formularze”), lub w trybie online, za pośrednictwem witryny internetowej https://www.daikin.eu/ (dalej „Witryna”) i za pośrednictwem m.in. aplikacji (internetowych), oprogramowania i narzędzi cyfrowych DENV-G (dalej „Aplikacje”).

Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (UE) 679/2016 (RODO), aby: 

 • zapewnić transparentność Danych Osobowych, które gromadzimy w trybie offline za pośrednictwem Formularzy oraz online za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji;

 • zapewnić transparentność podczas wykorzystywania zgromadzonych Danych Osobowych;

 • umożliwić Osobom, których dotyczą dane, korzystanie z ich praw;

ustanawiamy niniejszym tę Politykę Ochrony Danych. 

Ochrona Państwa Danych Osobowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Dążymy do tego, aby przetwarzać Państwa Dane Osobowe w sposób zgodny z prawem, właściwy i transparentny.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Ochrony Danych i jej głównymi Kluczowymi Terminami, pisanymi dużą literą.

Jeśli mają Państwo pytania i uwagi dotyczące niniejszego dokumentu, prosimy o kontakt z nami

1. ADMINISTRATORZY DANYCH, WSPÓLNI ADMINISTRATORZY DANYCH I PRZETWARZAJĄCY DANE

Daikin Europe N.V. i jej Europejskie Spółki Zależne, jako założone w Unii Europejskiej, podlegają Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (UE) 679/2016 (RODO) oraz wszelkim przyszłym przepisom wykonawczym do powyższego Rozporządzenia, wchodzącym w życie w kraju członkowskim, w którym zostaną ustanowione.

ADMINISTRATORZY DANYCH

Informujemy Państwa, że wszelkie Dane Osobowe przekazywane przez Państwa w trybie offline za pośrednictwem Formularzy oraz online za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji są wykorzystywane do celów opisywanych poniżej przez Daikin Europe N.V., z siedzibą pod adresem Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (numer spółki 412.120.336), działającą w charakterze Administratora Danych (patrz Kluczowe Terminy).

Europejskie Spółki Zależne Daikin Europe N.V. działają w charakterze Administratorów Danych w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych w trybie offline za pośrednictwem Formularzy oraz offline za pośrednictwem Witryny oraz/lub Aplikacji. 

 

WSPÓLNI ADMINISTRATORZY DANYCH

Istnieje możliwość, że w przyszłości Daikin Europe N.V., wraz z DIL, wspólnie określą, na podstawie pisemnej umowy, cele i środki Przetwarzania Danych Osobowych, jako Wspólni Administratorzy Danych.

Istnieje możliwość, że w przyszłości Daikin Europe N.V., wraz ze swoimi Europejskimi Spółkami Zależnymi, wspólnie określą, na podstawie pisemnej umowy, cele i środki Przetwarzania Danych Osobowych, jako Wspólni Administratorzy Danych (w tym, ale nie wyłącznie, w każdym przypadku, gdy spółka zależna jest szczególnie zaangażowana w Przetwarzanie Danych Osobowych na poziomie lokalnym w celu opracowania projektu).

W powyższych przypadkach Osoby, których dotyczą dane, których Dane Osobowe mają być przetwarzane przez Wspólnych Administratorów, zostaną odpowiednio poinformowane.

 

PRZETWARZAJĄCY DANE

Daikin Europe N.V. może również występować w charakterze Przetwarzającego Dane w imieniu swoich Europejskich Spółek Zależnych w związku z dowolnym Przetwarzaniem w trybie online i offline Danych Osobowych kontrolowanych przez Europejskie Spółki Zależne.

Europejskie Spółki Zależne Daikin Europe N.V. mogą działać w charakterze Przetwarzających Dane w imieniu i według instrukcji Daikin Europe N.V., jeśli zostaną podpisane umowy o przetwarzanie danych. 

 

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY, I CELE ICH GROMADZENIA

DENV-G, w niezbędnym zakresie, gromadzi, przetwarza, rejestruje, zapisuje i przesyła Dane Osobowe Osób, których dotyczą dane, przekazane w trybie offline za pośrednictwem Formularzy lub online za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji, m.in. podczas: odwiedzania Witryny, używania Aplikacji, wypełniania Formularzy rejestracyjnych w trybie offline i online, zgłaszania braku zgodności z przepisami, kontaktu z DENV-G; wysyłania podań o pracę, klikania przycisków mediów społecznościowych, przekazywania informacji zwrotnych (np. na temat Formularzy, produktów, Aplikacji, Witryny, obsługi klienta), odpowiadania na ankiety i innych czynności.

Dane Osobowe są gromadzone na podstawie fakultatywnej lub obowiązkowej. Jeśli podanie Danych Osobowych jest obowiązkowe, taki obowiązek jest odpowiednio oznaczony. Jeśli Osoba, której dotyczą dane, nie przekaże lub odmówi przekazania Danych Osobowych, które DENV-G oznaczyła jako obowiązkowe, DENV-G nie będzie mogła kontynuować procesu lub aktywności, których żąda wspomniana Osoba, której dotyczą dane.

Przykład Danych Osobowych oznaczonych jako obowiązkowe to sytuacja, w której Osoba, której dotyczą dane, chce wysłać Formularze rejestracji. W takim przypadku DENV-G potrzebuje pewnych szczegółowych danych osobowych, aby przetworzyć powiązane żądanie rejestracji. Jeśli Osoba, której dotyczą dane, chce się zarejestrować, ale nie poda szczegółowych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, DENV-G nie będzie mogła przyjąć i przetworzyć żądania rejestracji.

DENV-G może gromadzić Dane Osobowe na podstawie udzielenia zgody lub bez zgody zainteresowanej Osoby, której dotyczą dane, jeśli: 1) konieczne jest spełnienie obowiązku prawnego lub 2) musi zostać wykonana lub zostanie wykonana umowa, której Osoba, której dotyczą dane, jest stroną lub 3) istnieją interesy prawne, publiczne lub żywotne, które mają priorytet nad prawami zainteresowanej Osoby, której dotyczą dane lub 4) odpowiedni organ zażądał od DENV-G przetworzenia Danych Osobowych. 

DENV-G może dalej przetwarzać Państwa Dane Osobowe wyłącznie:

 • jeśli cel dalszego Przetwarzania jest zgodny z celem pierwotnego gromadzenia Państwa Danych Osobowych;

 • jeśli wyrażą Państwo zgodę na dalsze Przetwarzanie w celu, który jest nowy i nie jest zgodny z celem pierwotnego gromadzenia Państwa Danych Osobowych.

Poniżej, w podpunktach 2.1. i 2.2., opisujemy Dane Osobowe, które gromadzimy, i cele ich gromadzenia. 

 

2.1. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY OD PAŃSTWA LUB OSÓB TRZECICH.

Możemy Państwa poprosić o przekazanie nam, zależnie od celu każdego Przetwarzania i w niezbędnym zakresie, różnego rodzaju Danych Osobowych, w tym, ale nie wyłącznie, imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, tytułu, adresu, numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adresu e-mail, języka, kraju, narodowości, danych dowodu osobistego, numeru prawa jazdy, krajowego numeru rejestracyjnego, numeru paszportu, informacji o wykształceniu i doświadczeniu, pracodawcy, zawodu, numeru klienta, odsyłacza URL do osobistych profili w mediach społecznościowych, danych karty kredytowej, preferencji, zainteresowań, informacji zwrotnych.

Mogą Państwo również zostać poproszeni o dostarczenie nam, w zależności od celu każdego przetwarzania oraz w zakresie, w jakim jest to konieczne, specjalnych kategorii danych osobowych (np. członkostwa w związkach zawodowych, danych osobowych dotyczących zdrowia). DENV-G będzie przetwarzać specjalne kategorie danych osobowych zgodnie z GDPR/RODO na podstawie: 1) wyraźnej zgody podmiotu danych; lub 2) wypełnianie obowiązków prawnych i / lub wykonywanie praw Administratora lub Osoby, której dotyczą dane w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; lub 3) istotnego interesu podmiotu danych; lub 4) ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub 5) istotnego interesu publicznego.

DENV-G może też uzyskiwać Dane Osobowe od osób trzecich w wyniku fuzji, nabyć i innych operacji przekształcenia.

 

2.1.1 Cele gromadzenia Danych Osobowych.

Administracja biznesowa i zarządzanie klientami.

DENV-G musi być w stanie terminowo i należycie wywiązywać się z umów oraz wykonywać wszelkie konieczne procesy wymagane przez przepisy i zasady rachunkowości. Zgodnie z powyższym, DENV-G potrzebuje pewnych Danych Osobowych, przekazanych przez Osoby, których dotyczą dane, w trybie offline za pośrednictwem Formularzy lub online za pośrednictwem Witryny i Aplikacji. Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 679/2016, do celów realizacji umów, nie jest wymagana zgoda Osoby, której dotyczą dane, która jest stroną umowy lub zamierza się nią stać. Nie jest wymagalna zgoda Osoby, której dotyczą dane w przypadku gdy wynika to z konieczność wypełnienia obowiązków prawnych .

W odniesieniu do zarządzania stosunkami z klientami oraz świadczenia usług dla klientów, DENV-G wykorzystuje Dane Osobowe (np. imię i nazwisko, kraj, narodowość, adres e-mail, numer klienta, dane karty kredytowej), aby:

 • ocenić przed zawarciem umowy, czy sprzedaż produktów lub świadczenie usług klientowi jest opłacalne; lub

 • przetwarzać pisemne żądania klientów, zamówienia na produkty i usługi, żądania wypłat typu „cash-back”; lub

 • identyfikować klientów i kontaktować się z nimi w sprawach rabatów; lub

 • informować klientów o ich prawach oraz dodatkowych usługach powiązanych z zakupionym produktem lub zakupioną usługą; lub

 • informować klientów o kampaniach promocyjnych i imprezach Daikin oraz wysyłać powiązane zaproszenia; lub

 • zarządzać dostępem do obiektów, Witryny i Aplikacji DENV-G; lub

 • organizować i przeprowadzać wizyty serwisantów dla klientów i instalatorów; lub

 • informować klientów o zbliżającym się terminie obsługi konserwacyjnej. 

Dystrybucja produktów.

DENV-G wykorzystuje Dane Osobowe do dystrybucji produktów, w  celu wykonania umowy / wypełnienia obowiązku prawnego, a w szczególności aby:

 • wspierać nasze Europejskie Spółki Zależne w zakresie dystrybucji produktów i świadczenia usług za pośrednictwem autoryzowanych agencji, Kontrahentów, Witryny i/lub Aplikacji; lub

 • wspierać dystrybutorów w zakresie dostarczania produktów, części zapasowych i usług (np. Dane Osobowe są umieszczone na dowodach dostawy, dołączonych do przesyłki z zakupionym produktem); lub

 • optymalizować sprzedaż i usługi poprzez opracowywanie ofert dla klientów; lub

 • usprawniać i przyspieszać dystrybucję naszych produktów i usług; lub

 • monitorować dane techniczne z instalacji oraz stan realizacji umów i projektów; lub

 • organizować i świadczyć szkolenia dla klientów, instalatorów, pracowników i podwykonawców. 

Zarządzanie dostawcami.

DENV-G wykorzystuje Dane Osobowe, aby prowadzić rejestr dostawców produktów i usług, rejestrować zlecenia zakupu, wydatki biznesowe i faktury wystawiane przez dostawców produktów i usług oraz nimi zarządzać, działając w celu wykonania umowy /wypełniając obowiązki prawne. 

Marketing bezpośredni.

DENV-G jest czołowym producentem i dostawcą sprzętu do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (w tym pomp ciepła i urządzeń chłodniczych). Oferujemy również kompleksowe rozwiązania w tej branży. Dzięki temu możemy dostarczać klientom informacje dostosowane do ich działalności i potrzeb (np. na podstawie szczegółów transakcji DENV-G może informować klientów o usługach, ofertach i propozycjach związanych z zakupem. Nazywa się to „marketingiem bezpośrednim”).

DENV-G wykorzystuje zgromadzone Dane Osobowe, publicznie dostępne Dane Osobowe (np. informacje dostępne w Internecie, wyświetlające się w wynikach wyszukiwarek w mediach społecznościowych), a także Dane Osobowe otrzymane od osób trzecich (np. operatorów Internetu) do celów marketingu bezpośredniego i w celu pozyskania nowych klientów.

DENV-G prowadzi marketing bezpośredni również z myślą o organizacji wewnętrznych imprez, delegacji, prezentacji, spotkań dla pracowników, klientów i Kontrahentów.

DENV-G zajmuje się marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem szeregu mediów, w tym (ale nie wyłącznie) SMS-ów, ankiet, e-maili, Witryny, ogłoszeń online, marketingu z wykorzystaniem bazy danych, Aplikacji i imprez.

DENV-G wykonuje działania marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu w dążeniu do osiągania celów biznesowych.

DENV-G może prowadzić marketing bezpośredni, jeśli uzyska wyraźną zgodę Osoby, której dotyczą dane. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać wysoce spersonalizowanych ofert, nie powinni Państwo wyrażać zgody na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, gdy zostaną Państwo o to zapytani.

DENV-G zobowiązuje się do zapewnienia, że informacje marketingu bezpośredniego są udostępniane w sposób zrozumiały i odpowiedni, przy użyciu kanału wskazanego przez odbiorcę, aby do minimum ograniczyć niedogodności związane z przesyłaniem takich informacji. 

Podnoszenie jakości produktów i usług.

DENV-G  w oparciu o jego uzasadniony interes w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zgodę osób, których dane dotyczą, wykorzystuje Dane Osobowe zgromadzone za pośrednictwem Formularzy, podań o pracę, ankiet, zapytań, komentarzy, informacji zwrotnych wysłanych do DENV-G lub innych spółek z Grupy Daikin ażeby usprawnić swoje produkty i usługi, ażeby prowadzić dalsze ankiety, opracowywać modele analityczne, ryzyka, marketingu itp. oraz w celu generowania danych statystycznych. DENV-G wykorzystuje też szczegóły transakcji z klientami, aby opracowywać globalne modele i przeprowadzać analizy.

Przykład: DENV-G może potrzebować przetworzenia danych pewnej liczby osób, które kupiły konkretny produkt Daikin lub wyraziły chęć korzystania z konkretnej usługi.

W związku z tym DENV-G zobowiązuje się, w najwyższym możliwym stopniu, do agregacji Danych Osobowych w formie anonimowej lub Pseudoanonimowej, aby zapewnić, że takich Danych Osobowych nie da się łatwo lub w ogóle zidentyfikować i powiązać z konkretnymi klientami.

Praktyka Przetwarzania Danych Osobowych do celów statystycznych jest uzasadniona szczególnie przez dążenie DENV-G do dokonywania strategicznych wyborów, których celem jest lepsze funkcjonowanie na rynku i dostarczanie klientom lepszych produktów i usług.

Danych Osobowych można też używać w celu oceny, upraszczania i usprawniania procesów stosowanych w DENV-G, np. aby optymalizować kampanie, procedury i sprzedaż w trybach online i offline, za pośrednictwem Witryny i/lub Aplikacji.

Przykład: jeśli klient nie zakończył procedury lub procesu sprzedaży, możemy się z nim skontaktować, aby się dowiedzieć, co się stało i jak możemy pomóc. W takim przypadku ograniczamy kontakt do świadczenia wsparcia technicznego i administracyjnego w zakresie konkretnej procedury lub konkretnego procesu. 

Rekrutacja i dobór pracowników.

Do celów rekrutacji nowych talentów DENV-G gromadzi Dane Osobowe , w tym, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, informacje o wykształceniu i doświadczeniu, adresy URL do profili w mediach społecznościowych. Wszystkie te dane mogą pochodzić od kandydatów otwartych i ukierunkowanych na konkretne stanowiska, np. wakaty, staże zagraniczne, praktyki studenckie. Przetwarzanie to jest możliwe dzięki temu, że wnioskodawcy dobrowolnie podejmują kroki w celu zawarcia umowy z DENV-G.

Dane Osobowe udostępnione przez kandydatów (za pośrednictwem wypełniania Formularzy lub rejestracji i utworzenia konta osobistego w Witrynie, lub podczas korzystania z Aplikacji) będą wykorzystywane do Przetwarzania podań, kontaktu z kandydatami ze strony działu kadr, czynności związanych z zarządzaniem, zarządzaniem procesem zatrudniania (np. zapraszaniem kandydatów na rozmowy i testy pisemne) oraz do sporządzania umów o pracę.

Dane osobowe należące do kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni po zakończeniu procesu selekcji, są usuwane po upływie 2 lat od daty poinformowania o negatywnym wyniku selekcji, chyba że kandydaci zażądali natychmiastowego usunięcia swoich danych po takim poinformowaniu. 

Zarządzanie personelem i wynagrodzeniami.

DENV-G wykorzystuje Dane Osobowe na podstawie wykonywania umowy (o pracę) i do celów zarządzania personelem, w szczególności do:

 • zarządzania i prowadzenia rejestrów umów o pracę i list płac; i/lub

 • wypłaty wynagrodzeń; i/lub

 • prowadzenia rejestrów obecności pracowników, podróży służbowych i szkoleń; i/lub

 • komunikacji z instytucjami ubezpieczeń zdrowotnych; i/lub

 • ubezpieczania pracowników, umożliwienia korzystania z majątku spółki, wypłacania nagród za wyniki. 

Księgowość i rachunkowość.

DENV-G wykorzystuje Dane Osobowe w celu wypełnienia zapisów kontraktu do celów księgowości i rachunkowości oraz do:

 • prowadzenia rejestrów transakcji; lub

 • wystawiania faktur sprzedażowych za produkty i usługi; lub

 • wypełniania deklaracji podatkowych i powiązanych formularzy, aby wywiązywać się ze zobowiązań podatkowych; lub

 • opracowywania statystyk na podstawie rejestrów transakcji (np. prezentowania liczby przeprowadzonych transakcji na określonych obszarach); lub

 • zachowywania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym. 

Roszczenia i spory prawne.

Możemy używać Danych Osobowych jako dowodów oraz w celu ustalania, egzekwowania i zabezpieczania praw DENV-G lub stron, które reprezentujemy (np. w sporach) przed sądem dowolnej jurysdykcji w każdym kraju (m.in. prawa DENV-G do obrony przed czynami nieuczciwej konkurencji lub prawa DENV-G do żądania zapłaty niezapłaconej faktury). 

Zapobieganie nadużyciom i przestępstwom.

Możemy też wykorzystywać Dane Osobowe w celu zapobiegania przestępstwom i ryzykom w cyberprzestrzeni, wykrywania i badania ich, w sytuacji uzasadnionego interesu lub w interesie prawnym lub gdy zażąda tego organ władzy publicznej. 

Działalność i gospodarka korporacyjna.

DENV-G przekazuje i/lub wykorzystuje zgromadzone Dane Osobowe razem z DIL i/lub innymi spółkami z Grupy Daikin, i/lub swoimi Kontrahentami wyłącznie, gdy jest to potrzebne oraz w celu opracowywania raportów okresowych na temat wyników biznesowych i innych aspektów prowadzenia działalności, planów biznesowych i strategii korporacyjnych. Przetwarzanie jest oparte na uzasadnionym interesie DENV-G do prowadzenia działalności gospodarczej.

DENV-G przetwarza Dane Osobowe Obywateli Europy, zgromadzone zgodnie z prawem przez inną spółkę z Grupy Daikin, jeśli nie istnieje przeszkoda prawna (np. obowiązek zachowania poufności lub przepis w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych).

DENV-G dokłada wszelkich starań, aby wdrażać wszystkie właściwe środki ochrony Danych Osobowych w odniesieniu do komunikacji wewnątrz grupy, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 679/2016. 

 

2.2. DANE OSOBOWE UZYSKIWANE OD KLIENTÓW PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY I/LUB APLIKACJI.

2.2.1 Cele gromadzenia Danych Osobowych.

Gdy korzystają Państwo z Witryny i/lub Aplikacji, DENV-G gromadzi pewne Państwa Dane Osobowe w następujących celach:
 

Ułatwienie korzystania z Witryny i/lub Aplikacji.

Dzięki gromadzeniu pewnych Danych Osobowych (np. adresu IP, danych logowania)  na podstawie zgody Osoby, której dane dotyczą lub uzasadnionego interesu DENV-G może dostosowywać Witrynę i/lub Aplikacje do potrzeb użytkowników.

Poprzez korzystanie z plików Cookie DENV-G będzie automatycznie gromadziła pewne Dane Osobowe, w tym, ale nie wyłącznie, informacje o konkretnych urządzeniach (np. adres IP, typ przeglądarki), informacje logowania (np. zapytania wpisane do wyszukiwarki), informacje geolokalizacyjne (np. przez punkt dostępu Wi-Fi), aby usprawniać korzystanie z Witryny i/lub Aplikacji oraz aby zwiększyć wygodę ich użytkowania.

Przykład: aby wspomóc i uprościć proces identyfikacji użytkownika, zapisujemy jego nazwę i hasło w pliku Cookie. Użytkownik nie musi wówczas wpisywać danych logowania ani innych danych za każdym razem, gdy odwiedza Witrynę.

DENV-G używa różnych typów Cookie: niezbędnych, funkcjonalnych, służących jako „wtyczka” do śledzenia mediów społecznościowych, reklamowych umieszczanych przez inne firmy, służących do analizy przez naszą spółkę. Więcej na temat plików Cookie, tego, czym są, jakich typów i dlaczego ich używamy znajduje się w naszej „Polityce plików Cookie”. 

Monitorowanie zainteresowań i preferencji Osób, których dotyczą dane.

DENV-G, w swojej Witrynie i/lub w Aplikacjach, na podstawie zgody lub uzasadnionego interesu, może systematycznie i regularnie monitorować Dane Osobowe za pomocą technologii zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania) i plików Cookie. Służy to ocenie pewnych aspektów osobowych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności analizie i przewidywaniu aspektów, które dotyczą wydajności osób fizycznych w pracy, ich sytuacji ekonomicznej, własnych preferencji, zainteresowań, rzetelności, zachowania, lokalizacji lub chwilowych sytuacji (geolokalizacja).

Więcej na ten temat można znaleźć w naszej „Polityce plików Cookie

 

3. CZY ZGROMADZONE DANE OSOBOWE ZOSTANĄ UJAWNIONE OSOBOM TRZECIM?

Aby realizować powyższe cele, DENV-G może wymagać usług, doradztwa i/lub pomocy ze strony osób trzecich. Obejmuje to konserwację Aplikacji i usuwanie błędów, zakup Aplikacji, hostowanie danych, doradztwo w sprawach zgodności z prawem i przepisami, opracowywanie i rozwój Aplikacji, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi dostaw, usługi operatorów Internetu, tworzenie raportów statystycznych itp., przy czym powyższa lista nie jest wyczerpująca.

W związku z tym, w niezbędnym zakresie, możemy przesyłać i ujawniać zgromadzone Dane Osobowe wszystkim osobom fizycznym i prawnym, podwykonawcom i Kontrahentom, którzy stanowią osoby trzecie w odniesieniu do DENV-G lub Grupy Daikin.

Za każdym razem, gdy potrzebujemy przesłać lub ujawnić pewne zgromadzone Dane Osobowe osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których leży to w uzasadnionym interesie takiej osoby trzeciej, DENV-G zapewni zawarcie i stosowanie umowy o przetwarzanie danych z taką osobą trzecią zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia (UE) 679/2016, która to umowa zobowiąże rzeczoną osobę trzecią do zachowywania zgodności z zasadami i postanowieniami wspomnianego Rozporządzenia oraz do wdrożenia i przestrzegania odpowiednich standardów bezpieczeństwa.

 

4. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI UE)

W ramach opisanych powyżej celów, DENV-G przekazuje i wspólnie wykorzystuje zgromadzone Dane Osobowe, należące do Osób, których dotyczą dane, przebywających w Unii Europejskiej, razem z DIL i/lub innymi spółkami Grupy Daikin, i/lub Kontrahentami, założonymi w dowolnym państwie niebędącym członkiem UE.Informujemy Państwa, gdy DENV-G wdraża odpowiednie standardowe klauzule umowne i odpowiednie środki zabezpieczeń dotyczące każdego przekazania Danych osobowych, które ma miejsce między Daikin Europe i DIL. W każdym przypadku, w którym Dane Osobowe są przekazywane do państwa niebędącego członkiem UE, DENV-G zobowiązuje się do:

 1. zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony poprzez wdrożenie właściwych środków zabezpieczeń i spełnienie postanowień Rozporządzenia (UE) 679/2016;
 2. zarządzania przekazywaniem Danych Osobowych na podstawie:

  a) decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni poziom ochrony, lub

  b) standardowych klauzul umownych/wiążących reguł korporacyjnych, lub

  c) kodeksu postępowania zatwierdzonego przez odnośny organ nadzorczy/oficjalnych poświadczeń bezpieczeństwa. zarządzania przekazywaniem Danych Osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez Osobę, której dotyczą dane, której Dane Osobowe mają zostać przekazane, lub na podstawie odstępstw na mocy artykułu 49 Rozporządzenia (UE) 679/2016, jeśli przekazanie danych nie może być wykonane na podstawie powyższych przypadków a), b), c).

5. PRZECHOWYWANIE I KRYTERIA

DENV-G nie będzie przechowywała Państwa Danych Osobowych nieskończenie długo. Wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe w niezbędnym stopniu i tylko do realizacji opisanych powyżej celów. Gdy cel wykorzystywania danych przestaje istnieć, zobowiązujemy się do usunięcia Danych Osobowych, o ile obowiązek ich archiwizacji nie jest wymagany przez prawo międzynarodowe, europejskie lub krajowe.

Punktem wyjściowym do przechowywania Państwa Danych Osobowych jest ustawowy okres przechowywania (zwykle dziesięć lat, trwający do wygaśnięcia umowy lub zakończenia relacji biznesowej). Ten okres może ulec wydłużeniu, jeśli będzie to potrzebne do egzekwowania naszych praw.

Jeśli prawo nie wymaga okresu przechowywania, taki okres może być krótszy, zgodnie z jednym z poniższych kryteriów (przy czym ich lista nie jest ograniczona): okres obowiązywania umowy i zobowiązania prawne, potrzeby biznesowe i organizacyjne, długoterminowa relacja biznesowa, prowadzenie działań marketingu bezpośredniego, statystyka.

Niektóre analizy danych mają sens wyłącznie, gdy obejmują dłuższy okres. Z tego powodu, w przypadku niektórych typów Danych Osobowych, może być konieczny wydłużony horyzont czasowy (np. gdy trzeba zaprojektować kampanie marketingowe i modele ryzyka). 

Jak stwierdzono wcześniej, DENV-G zobowiązuje się w najwyższym możliwym stopniu do pracy z Danymi Osobowymi, które zostały zagregowane, zanonimizowane lub Pseudozanonimizowane. W każdym przypadku przerwiemy wszelkie powiązania z faktycznymi osobami tak szybko, jak to możliwe. 

 

6. PAŃSTWA PRAWA JAKO OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE, ORAZ SPOSOBY ICH EGZEKWOWANIA.

jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony Państwa Danych Osobowych lub egzekwowania Państwa praw, mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili, pisząc do Daikin Europe N.V. lub jednej z jej Europejskich Spółek Zależnych, dzwoniąc do Daikin Europe N.V. lub jednej z jej Europejskich Spółek Zależnych, wysyłając zwykłą pocztą określony Formularz lub wysyłając Formularz dostępny online w każdej sekcji „Skontaktuj się z nami” w Witrynie i/lub Aplikacjach. Gdy Państwa Dane Osobowe zostaną poddane Przetwarzaniu, mają Państwo szereg praw jako Osoba, której dotyczą dane, które mogą Państwo egzekwować. Te prawa są wymienione poniżej.

 

Za każdym razem, gdy chcą Państwo egzekwować swoje prawa, prosimy o podanie największej możliwej liczby szczegółów. DENV-G może udzielić prawidłowej odpowiedzi wyłącznie na wystarczająco szczegółowo sformułowane zapytania. DENV-G może możliwie najdokładniej potwierdzić Państwa tożsamość, aby zapobiec sytuacjom, w których ktoś inny próbuje egzekwować Państwa prawa.  

Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich Danych Osobowych

Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do Danych Osobowych, które Państwa dotyczą i są przetwarzane przez DENV-G, lub jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej na temat:

 • celów Przetwarzania;

 • kategorii Danych Osobowych, o których mowa;

 • kategorii odbiorców, którym Dane Osobowe zostały lub zostaną ujawnione;

 • przewidywanego okresu przechowywania lub kryteriów używanych w celu określenia takiego okresu;

 • praw Osób, których dotyczą dane;

 • praw, które mogą Państwo egzekwować w związku z Przetwarzaniem;

 • istnienia systemów Zautomatyzowanego Podejmowania Decyzji, w tym Profilowania, i przewidywanych konsekwencji;

a także wszelkich innych dostępnych informacji na temat Przetwarzania Państwa Danych Osobowych, prosimy o wypełnienie poniższego formularza, klikając ten odsyłacz.

Będziemy wykorzystywali Dane Osobowe udostępnione przez Państwa za pośrednictwem tego formularza wyłącznie w celu weryfikacji i Przetwarzania Państwa żądania.

Gdy skorzystają Państwo z prawa dostępu do danych, DENV-G przekaże Państwu możliwie najbardziej kompletną listę lub kopię Państwa Danych Osobowych. 

Mogą Państwo uzupełnić/skorygować/usunąć/ograniczyć przetwarzanie Państwa Danych Osobowych

Może wystąpić sytuacja, w której pewne Dane Osobowe dotyczące Państwa, przechowywane przez DENV-G, nie są (lub przestaną być) prawidłowe. Może się też zdarzyć, że chcą Państwo dodać coś do Danych Osobowych, które nam Państwo przekazali. Mogą Państwo w każdej chwili poprosić o korektę lub uzupełnienie Państwa Danych Osobowych, klikając ten odsyłacz.

Jeśli chcą Państwo, aby DENV-G usunęła Państwa Dane Osobowe, Państwa żądanie zostanie wykonane, o ile nie istnieją przeszkody, niezgodności z prawem lub uzasadnione interesy, które uniemożliwiają usunięcie. Jeśli chcą Państwo zażądać usunięcia Państwa Danych Osobowych, prosimy kliknąć ten odsyłacz.

Mogą Państwo w każdej chwili uzyskać ograniczenie Przetwarzania Państwa Danych osobowych, klikając ten odsyłacz

Mogą Państwo zażądać przeniesienia Państwa Danych Osobowych do samego siebie lub do osób trzecich

Jeśli Państwa Dane Osobowe zostały zgromadzone drogą elektroniczną, mogą Państwo zażądać przeniesienia przekazanych nam Danych Osobowych do samego siebie lub do osób trzecich, klikając ten odsyłacz

Mogą Państwo wycofać zgodę na Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych

Prosimy pamiętać, że za każdym razem, gdy udzielają Państwo DENV-G zgody na przetwarzanie Państwa Danych Osobowych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę, wykonując sugerowaną procedurę. Wycofanie zgody jest tak łatwe, jak jej udzielenie.

Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę, mogą to Państwo zrobić w każdej chwili, klikając ten odsyłacz

Mogą się Państwo sprzeciwić Przetwarzaniu lub sprzeciwić Przetwarzaniu przy użyciu systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki DENV-G powołuje się na swoje prawne interesy w celu przetwarzania określonych Danych Osobowych, mogą Państwo wyrazić sprzeciw, klikając ten odsyłacz. Zastosujemy się do Państwa sprzeciwu, o ile nie istnieją uzasadnione lub wymagane przez prawo przyczyny, które to uniemożliwiają (np. sprzeciw zostanie odrzucony, jeśli Przetwarzanie Danych Osobowych przeprowadzono w celu zwalczania nadużyć).

Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w oparciu o Automatyczne Podejmowanie Decyzji (w tym Profilowanie), które wywołuje skutki prawne lub wpływa podobnie na Osobę, której  dane dotyczą, możesz w każdej chwili zgłosić sprzeciw, klikając ten odsyłacz.

Jeśli nie zgadzają się Państwo ze sposobem, w jaki DENV-G Przetwarza Państwa Dane Osobowe, lub mają Państwo inne pytania w związku z tym, mogą się Państwo zawsze skontaktować z Organem ds. Ochrony Danych w kraju swojego miejsca zamieszkania (np. jeśli mieszkają Państwo w Belgii, kompetentnym Organem ds. Ochrony Danych jest: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles). 

 

7. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Poniżej znajdują się dane kontaktowe Inspektora ochrony danych DENV-G:

 • adres e-mail: DPO@daikin.com;
 • Data Protection Officer, Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan.

8. OSOBY NIELETNIE

DENV-G nie przetwarza za pośrednictwem Witryny ani Aplikacji żadnych Danych Osobowych osób fizycznych w wieku poniżej 16 lat. Nie wysyła też takim osobom ofert handlowych ani nie próbuje się z nimi kontaktować, jeśli ich przedstawiciel prawny nie wyraził na to zgody.
 

9. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA SŁUŻĄCE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

DENV-G wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zachowywać integralność i bezpieczeństwo, aby zapobiegać przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieautoryzowanemu ujawnieniu i uzyskaniu dostępu do Danych Osobowych, przesłanych, zapisanych lub przetworzonych w inny sposób, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 679/2016.
 

10. PRYWATNOŚĆ

DENV-G zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania działań wykorzystujących nowe technologie do przeprowadzania oceny skutków  zgodnie z GDPR/RODO i podejmując odpowiednie działania.
 

11. DALSZE ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH

DENV-G regularnie dokłada starań, aby zwiększyć poziom ochrony Danych Osobowych. Niniejsza Polityka Ochrony Danych może zostać zmieniona lub uaktualniona w myśl przyszłych przepisów, na poziomie międzynarodowym, europejskim i krajowym.

DENV-G poinformuje Państwa o wszystkich istotnych zmianach niniejszej Polityki Ochrony Danych za pomocą środków w trybie online lub offline (np. za pośrednictwem Witryny, podczas Państwa pierwszych jej odwiedzin lub po każdej istotnej aktualizacji niniejszej Polityki Ochrony Danych).

Najnowsza wersja naszej Polityki Ochrony Danych jest zawsze dostępna pod adresem https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html. Można się też z nią zapoznać w każdej Aplikacji, klikając sekcję „Polityka Ochrony Danych”.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?