Skip to main content

Klimatyzacja i ogrzewanie

Słowniczek pojęć

Wyszukuj interesujące Cię hasła alfabetycznie

 • Bezciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O
  Rozwiązanie idealne do nowych budynków. Wyższa efektywność wykorzystania energii niż w przypadku systemów ciśnieniowych. Układ ten wymaga bezpośredniego połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi i odpowiedniego prowadzenia instalacji. Jeżeli nie ma słońca, system automatycznie opróżnia się, aby zapobiec zamarznięciu rur
 • Bilans energetyczny 
  oznacza różnicę pomiędzy stratami ciepła z budynku a zyskami energii cieplnej doprowadzonej do budynku. Zadaniem systemów grzewczych jest pokrycie strat energii w budynku. Gdy straty energii w budynku są mniejsze niż zyski mamy do czynienia z tzw. Pozytywnym bilansem energetycznym. W praktyce oznacza to, że im większe są zyski tym mniej energii ze źródła ciepła trzeba dostarczyć aby zagwarantować odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku i zapewnić komfort cieplny użytkownikom. Najwięcej ciepła w budynkach tracone jest przez ściany zewnętrzne, dach, piwnicę, drzwi i okna a także przez wentylację. Aby ograniczyć straty ciepła należy stosować materiały zapewniające wysoką izolacyjność ścian, odpowiedniego rozmieszczenia okien w stosunku do stron świata a przede wszystkim zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewowo-wywiewnej i zainstalowanie rekuperatora odzyskującego ciepło z powietrza wentylacyjnego.
 • Ciśnieniowy magazyn cieplny ECH2O
  Rozwiązanie to nadaje się idealnie do projektów renowacji oraz istniejących domów. Istnieje możliwość stosowania zakrzywionego układu rurowego do połączenia zbiornika z kolektorami słonecznymi. System jest napełniony wodą ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu, aby uniknąć zamarzania rur. W układzie może zwiększać się ciśnienie, więc dla zapewnienia bezpieczeństwa musi być to układ zamknięty. Pompa ciepła to urządzenie, które wykorzystuje optymalnie występujące w otoczeniu naturalne ciepło w taki sposób, że przetwarza ona zmagazynowaną energię słoneczną (w wodzie, gruncie lub powietrzu) w energię użyteczną. W tym celu pompa ciepła pobiera ciepło zmagazynowane w dolnym źródle, tj. w powietrzu, w ziemi lub w wodach gruntowych. Pozyskaną stamtąd energię podnosi do poziomu temperatur użytecznych dla celów grzewczych. Z punktu widzenia człowieka nasze otoczenie zawiera wręcz niewyczerpalne zapasy ciepła. 
 • COP
  Coefficiant of Performance - współczynnik efektywności. Jest to stosunek ciepła oddanego przez pompę ciepła do pobranej energii elektrycznej. Jest to wartość obliczana na podstawie pomiarów w testach laboratoryjnych. Im wyższa wartość COP tym wyższa efektywność pompy ciepła. 

  COPPC = QPC/Fel
  gdzie QPC: ciepło przekazane w trakcje pomiaru [J]
  Fel: zużycie energii elektrycznej w trakcie pomiaru [J]

  Jeśli COP = 4, oznacz to, że z 1 kW energii elektrycznej dostarczonej do pompy ciepła możemy otrzymać ok. 4 kW energii cieplnej

 • CWU
  ciepła woda uzytkowa o temperaturze 45-55 stopni - czyli jest to woda używana w domu do użytku bieżacego np. w łazience lub w kuchni
 • Cyrkulacja CWU
  cyrkulacja wody użytkowej to dodatkowa instalacja, którą prowadzi się od zasobnika ciepłej wody użytkowej, do najdalej położonych punktów poboru c.w.u., wyposażona w pompę tzw. pompę cyrkulacyjną. Cyrkulacja niestety powoduje straty, podnosi koszty podgrzewania ciepłej pompę, tzw. pompę cyrkulacyjną. Cyrkulacja niestety powoduje straty, podnosi koszty podgrzewania ciepłej wody ale poprawia komfort użytkowania. Po odkręceniu kranu w punkcie poboru niemal od razu płynie ciepła woda użytkowa.

 • Czynnik Chłodniczy („Freon”)
  jest to czynnik, który pośredniczy w wymianie ciepła w urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i w pompach ciepła. Czynnik chłodniczy pobiera ciepło z otoczenia w procesie parowania a następnie oddaje je w trakcie procesu skraplania. Przekładając proces na pracę pompy ciepła czynnik chłodniczy pobiera ciepło z powietrza zewnętrznego w jednostce zewnętrznej (agregat) a następnie oddaje je w jednostce wewnętrznej (hydroboks) ogrzewając wodę na potrzeby c.o. i c.w.u.   

 

 • Dolne źródło ciepła
  to magazyn energii cieplnej i ma za zadanie dostarczyć odpowiedniej ilości energii niezbędnej do odparowania czynnika krążącego w obiegu pompy ciepła.
  • Dolnym źródłem może być:
  • sondy gruntowe pionowe
  • wymiennik gruntowy poziomy
  • woda powierzchniowa np. stawy, jeziora
  • powietrze
  • ciepło odpadowe np. woda powrotna w systemach ciepłowniczych lub procesach technologicznych
 • Etykieta energetyczna
  Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej od 2015 roku producenci urządzeń grzewczych (w tym pomp ciepła), mają obowiązek podawania klasyfikacji efektywności energetycznej swoich produktów. Wszyscy dystrybutorzy i instalatorzy, którzy sprzedają w/w produkty, muszą informować swoich klientów o efektywności energetycznej, poprzez etykietowanie oferowanych urządzeń.
  Klasa efektywności energetycznej dla źródeł ciepła jest wskazana na etykiecie czarną strzałką - skala od G do A+++, z dodatkową informacją o mocy i emisji hałasu. 
  Etykieta dla pomp ciepła przedstawia klas efektywności: jedną dla temperatury zasilania 55°C, a drugą dla 35°C. Ponadto, dane o mocach odnoszą się do trzech stref klimatycznych (symbolizowanych przez małą, trójkolorową mapę Unii Europejskiej), wobec czego na końcu etykiety podawanych jest łącznie sześć wartości - dla każdej z tych trzech stref klimatycznych i każdorazowo dwóch temperatur zasilania. Wszystkie pompy ciepła Daikin Altherma posiadają niemal bez wyjątku w najlepszą klasy wydajności A+ do A+++. Wybierając pompę ciepła w wyższej klasie energetycznej, uzyskujemy nie tylko tańsze w eksploatacji urządzenie, ale mamy też możliwość uzyskania wyższego poziomu dofinansowania z programu „Czyste powietrze” (zmiany z dn. 15.05.2020).
 • Górne źródło ciepła - Górne źródło ciepła to instalacja grzewcza w budynku, a więc miejsce, do którego dostarczamy energię pobraną z źródła dolnego. Jako górne źródło ciepła można stosować m.in. instalację ogrzewania powierzchniowego, instalację grzejnikową, czy system podgrzewania cwu. Temperatura pracy górnego źródła powinna być możliwie niska (30-40°C), co korzystnie wpływa na sprawność pompy ciepła.      

 • Gruntowa pompa ciepła ziemia - woda
  rodzaj pompy, pobierającej energię z ziemi za pomocą gruntowego wymiennika ciepła. Zaletą tego rozwiązania jest fakt, że temperatura w gruncie zawsze jest dodatnia. Taka pompca nazywana jest pompą solankową, ponieważ w wymienniku dolnego źródła krąży niezamarzający roztwór glikolu nazywany solanką. Dzięki obiegowi chłodniczemu znajdującemu się w jednostce wewnętrznej pompy ciepła, podgrzewana jest woda, która zasila instalację grzewczą w domu.

 

 • GWP - Potencjał Tworzenia efektu cieplarnianego (z ang. Global Warming Potential) - oznacza wskaźnik służący do oceny wpływu danej substancji na efekt cieplarniany. W naszym przypadku będzie to wpływ czynnika chłodniczego.  GWP określa ilość absorbowanego przez określoną masę gazu ciepła do ilości ciepła zatrzymanego przez podobną masę dwutlenku węgla. Współczynnik ten przeliczany jest dla określonego przedziału czasowego, zwykle 100 lat ( również 20 oraz 500 lat.

  Dla przykładu:
  Czynnik chłodniczy R410-a posiada GWP na poziomie 2088 natomiast czynnik chłodniczy R-32 posiada GWP na poziomie 675 i jest on obecnie stosowanym czynnikiem chłodniczym na rynku wśród urządzeń freonowych. Patrząc z perspektywy globalnej, trendem w branży jest zbliżanie się coraz bardziej w stronę naturalnych czynników chłodniczych, gdy jest to możliwe z technologicznego punktu widzenia. Syntetyczne czynniki chłodnicze prawdopodobnie nadal będą odgrywać ważną rolę w chłodnictwie i klimatyzacji, jednak będą używane w systemach wykorzystujących możliwie najmniejszą ilość czynnika oraz z nowymi substancjami o niskim współczynniku GWP.
 • Hybrydowa pompa ciepła powietrze-woda
  Optymalne połączenie pompy ciepła i kotła gazowego, które poprzez automatyczny wybór najbardziej ekonomicznej i efektywnej energetycznie kombinacji pomaga oszczędzić do 35% energii. W porównaniu z tradycyjną pompą ciepła powietrze-woda jest fakt, że grzałkę elektryczną zastąpiono kondensacyjnym kotłem gazowym
 • OZC - (Obliczenie Zapotrzebowania Cieplnego budynku) lub audyt energetyczny. To metoda obliczania ilości ciepła potrzebnej do ogrzewania budynku, a tym samym niezbędnej mocy grzewczej, ustalania klasy energetycznej budynku itp.
  KONSEKWENCJE braku OZC (obliczenia zapotrzebowania cieplnego budynku): 
  • dobranie pompy o zbyt dużej mocy będzie powodować przegrzanie pomieszczeń i taktowanie urządzenia w tym przypadku sprężarki co może spowodować szybkie jej zużycie.
  • dobranie pompy ciepła o zbyt niskiej mocy będzie powodować niedogrzanie pomieszczeń i uzupełnianie energii za pomocą grzałki elektrycznej co zwiększy koszty eksploatacji.
 • Pompa ciepła powietrze-powietrze
  to rodzaj pompy ciepła, która pracuje w układzie nadmuchowym, w którym ogrzewamy bezpośrednio powietrze znajdujące się wewnątrz budynku. System grzewczy z pompą ciepła powietrze/powietrze wyposażony jest w jednostkę zewnętrzną odbierającą ciepło z otoczenia (w wyniku pracy wentylatora, parownika i sprężarki) oraz jednostkę wewnętrzną - nawiewną, wyposażoną w powietrzny wymiennik ciepła (skraplacz) i wentylator, która ogrzewa lub chłodzi powietrze w pomieszczeniach, w których przebywamy.

 • Pompa ciepła powietrze - woda
  rodzaj pompy ciepła, która pracuje w układzie wodnym, ogrzewanym czynnikiem grzewczym - woda. System ten wyposażony jest w jednostkę zewnętrzną oraz jednostkę wewnętrzną wyposażoną w wodny wymiennik ciepła (skraplacz), który oddaje ciepło do wody grzewczej. Pompa obiegowa tłoczy wodę do instalacji podłogowej lub grzejnikowej i w ten sposób ogrzewa nasz dom. Pompy ciepła powietrze/woda składające się z dwóch osobnych jednostek nazywane są systemami typu „split”. Jednak w innym przypadku, gdzie skraplacz jest wbudowany w jednostkę zewnętrzną, mówimy wówczas o pompie ciepła typu „hydrosplit
 • Poziom mocy akustycznej
  jest to miara energii akustycznej emitowanej ze źródła dźwięku, wyrażona w decybelach lub dBA. Poziom mocy akustycznej jest wielkością charakterystyczną dla danego źródła dźwięku, ponieważ nie jest zależny od wielu czynników przykładowo takich jak: odległość od źródła dźwięku, absorpcji dźwięku przez materiały otaczające, itp.
 • SCOP 
  Sesonal Coefficiant of Performance – jest to stosunek ciepła oddanego przez pompę ciepła do pobranej energii elektrycznej, w jednoznacznie zdefiniowanym przedziale czasu (np. w ciągu sezonu grzewczego).
  Współczynnik wydajności SCOP wyznacza się np. w odniesieniu do sezonu grzewczego, w ciągu, którego pompa funkcjonuje w różnych bardziej lub mniej intensywnie. Czyli ten współczynnik podaje efektywność w całym sezonie grzewczym. Im wyższa wartość SCOP tym niższe koszty eksploatacyjne 
 • Sprężarka / Kompresor 
  zasysa czynnik chłodniczy w postaci gazowej (para), jednocześnie go sprężając. W wyniku tego, wzrasta ciśnienie i temperatura pary czynnika chłodniczego
bg-image

Zapisz się na newsletter

Może zainteresuje Cię...

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?