Skip to main content

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Ostatnia zmiana: 29.06.2021 

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) stanowią prawnie wiążącą umowę między użytkownikiem („Użytkownik”) niniejszej aplikacji mobilnej, aplikacji internetowej lub niniejszego oprogramowania („Aplikacja”) a Daikin Europe N.V. i jej podmiotami zależnymi („Spółka”) w przedmiocie dostępu do niniejszej Aplikacji i jej użytkowania.

Dostęp Użytkownika do niniejszej Aplikacji i jej użytkowanie są uznawane za jednoznaczne z przyjęciem niniejszych Warunków użytkowania przez Użytkownika. Zastrzega się, że w odniesieniu do niektórych części niniejszej Aplikacji mogą mieć zastosowanie inne warunki szczególne użytkowania. Dostęp Użytkownika do takich części Aplikacji i/lub ich użytkowanie są uznawane za jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków szczególnych użytkowania przez Użytkownika. 

Spółka zastrzega sobie prawo do aktualizacji Warunków użytkowania oraz modyfikacji (w całości lub w części) wszelkich produktów, usług i informacji (towarzyszących) zawartych w Aplikacji i/lub dołączonych do Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia. Spółka zastrzega sobie prawo do przerwania lub zaprzestania obsługi Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli Użytkownik nie ukończył 18 lat, może przyjąć niniejsze Warunki użytkowania i przystąpić do użytkowania Aplikacji tylko za potwierdzeniem rodzica lub opiekuna. 

 1. Użytkowanie Aplikacji.
 2. Licencja użytkownika końcowego.
 3. Prawa własności intelektualnej.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 
 5. Ograniczenie odpowiedzialności.
 6. Łącza.
 7. Ochrona danych.
 8. Pliki cookie.
 9. Prawo właściwe.
 10. Klauzula salwatoryjna.
 11. Dane kontaktowe.
 12. W stosownych przypadkach.

 

1. Użytkowanie Aplikacji. 

Dostęp do Aplikacji

Przed uzyskaniem dostępu do Aplikacji Użytkownik może być zobowiązany do rejestracji i utworzenia konta. Dostęp do niniejszej Aplikacji może zostać udzielony wyłącznie na zaproszenie Spółki. Dostęp do Aplikacji może być powiązany z pracą wykonywaną przez Użytkownika jako pracownika lub przedstawiciela firmy sprzedającej produkty Spółki. Użytkownik zobowiązuje się przekazać Spółce prawdziwe i prawidłowe dane (kontaktowe) oraz zobowiązuje się je aktualizować, żeby zapewnić, że Spółka będzie zawsze w posiadaniu prawidłowych danych konta Użytkownika. 

Spółka może w dowolnym momencie według własnego uznania zablokować lub wycofać prawa dostępu Użytkownika do Aplikacji bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania związane z kontem Użytkownika; powinien w związku z tym podjąć niezbędne środki ostrożności w celu zapobiegania nadużyciom lub niewłaściwemu wykorzystaniu konta. Jeżeli Użytkownik podejrzewa, że zabezpieczenia jego konta mogły zostać naruszone, powinien natychmiast powiadomić Spółkę i zamknąć konto. 

Treści Spółki

Wszelkie informacje, materiały, dane i pliki elektroniczne wszelkiego rodzaju zawarte i zamieszczone w niniejszej Aplikacji lub informacje towarzyszące Aplikacji wysyłane przez Spółkę do Użytkownika za pośrednictwem komunikacji elektronicznej („Treści Spółki”) dostarcza się wyłącznie w celach informacyjnych. 

Treści Użytkownika

W stosownych przypadkach Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przesyłać, przechowywać, przekazywać informacje / pliki elektroniczne („Treści Użytkownika”). 

Spółka zastrzega sobie prawo do edycji lub usuwania wszelkich Treści Użytkownika przesyłanych do Aplikacji, przechowywanych na serwerach lub hostowanych bądź publikowanych w Aplikacji.

W zakresie dozwolonym właściwymi przepisami obowiązującego prawa Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę ani uszkodzenie (w całości lub w części) Treści Użytkownika. 

Dopuszczalne użytkowanie

Podczas użytkowania Aplikacji Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować jakichkolwiek działań, które mogłyby zostać uznane za niewłaściwe lub niezgodne z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać do Aplikacji żadnych informacji, które są sprzeczne lub niezgodne z prawem bądź naruszają prawa osób trzecich i/lub mogą stanowić podstawę do kroków prawnych podejmowanych przeciwko Użytkownikowi, Spółce lub jakiejkolwiek osobie trzeciej (w każdym wypadku w świetle właściwych przepisów obowiązującego prawa). 

2. Licencja użytkownika końcowego.

Niektóre Aplikacje pozwalają Użytkownikowi na pobieranie oprogramowania klienckiego („Oprogramowanie”), które może podlegać automatycznej aktualizacji przez Spółkę. Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niewyłączną, nieprzenoszalną i odwołalną licencję na użytkowanie Oprogramowania, ograniczoną do zakresu Aplikacji. 

Użytkownik zobowiązuje się: (a) nie wprowadzać zmian do Aplikacji, Oprogramowania i/lub Treści Spółki ani nie wykorzystywać ich w żadnym celu komercyjnym; (b) nie dokonywać cesji, przeniesienia ani sublicencjonowania żadnych praw udzielonych Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków użytkowania; (d) nie dokonywać dekompilacji, dekodowania, przekonstruowania ani dezasemblacji jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Aplikacji; (e) nie usuwać z Aplikacji żadnych ostrzeżeń o prawach autorskich, znakach towarowych ani innych zastrzeżonych prawach; (f) nie podejmować żadnych działań, które stoją w sprzeczności z prawami własności intelektualnej przysługującymi Spółce; oraz (g) nie kopiować, nie wyświetlać, nie przenosić, nie udzielać licencji, nie odtwarzać, nie publikować, nie pobierać, nie przesyłać, nie zamieszczać, nie wysyłać, nie rozpowszechniać ani nie sprzedawać Aplikacji w całości ani w części, oraz nie użytkować Aplikacji do tworzenia jakichkolwiek dzieł pochodnych.

Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w niniejszych Warunkach użytkowania Użytkownikowi nie udziela się żadnych innych wyraźnych ani dorozumianych praw. 

3. Prawa własności intelektualnej.

Użytkowanie Aplikacji przez Użytkownika nie będzie interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek licencji ani prawa do użytkowania Treści Spółki zawartych w niniejszej Aplikacji ani do użytkowania znaków towarowych, logo bądź nazw produktów pojawiających się w Aplikacji, które należą do Spółki lub innych posiadaczy praw (dalej łącznie zwanych „Znakami towarowymi”). Użytkowanie Znaków towarowych bez pisemnej zgody Spółki jest zabronione. 

Aplikacja i/lub Treści Spółki, w tym między innymi teksty, zdjęcia, obrazy, oprogramowanie, muzyka, klipy audio-wideo oraz wszelkie inne materiały chronione prawem autorskim, stanowią własność Spółki. Powielanie, publiczne przekazywanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, usuwanie lub odtwarzanie powyższych bez zgody Spółki jest zabronione z mocy przepisów prawa autorskiego, z wyjątkiem szczególnego zakresu użytkowania dozwolonego na mocy właściwych przepisów obowiązującego prawa autorskiego.

4. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. 

UŻYTKOWNIK ROZUMIE I POTWIERDZA, ŻE APLIKACJĘ DOSTARCZA SIĘ W JEJ AKTUALNYM STANIE I W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI, BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW WSZELKIEGO RODZAJU. SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ORAZ WYŁĄCZA WSZELKIE WARUNKI LUB GWARANCJE ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NARUSZENIA PRAW. SPÓŁKA NIE GWARANTUJE TEŻ, ŻE APLIKACJA JEST WOLNA OD ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW. PONADTO SPÓŁKA NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE GWARANTUJE, NIE POTWIERDZA, NIE ZAPEWNIA ANI NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, TERMINOWOŚĆ, RZETELNOŚĆ, ODPOWIEDNIOŚĆ, KOLEJNOŚĆ ANI KOMPLETNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, DANYCH, OPINII, PORAD LUB OŚWIADCZEŃ ZAMIESZCZONYCH NA NINIEJSZYCH WITRYNACH INTERNETOWYCH ANI ZA JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW BĄDŹ USŁUG DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM ZEWNĘTRZNYCH APLIKACJI (ANI ZA ICH TREŚCI), ZA TREŚCI LUB URZĄDZENIA UŻYTKOWNIKA, ZA TREŚCI SPÓŁKI, A PONADTO SPÓŁKA NIE JEST ODPOWIEDZIALNA ANI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK CZYNNOŚCI PODEJMOWANE MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE UZYSKANE PRZEZ APLIKACJĘ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM NIE STANOWIĄ GWARANCJI UDZIELONEJ W IMIENIU SPÓŁKI. 

NINIEJSZY ARTYKUŁ MA ZASTOSOWANIE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA.

5. Ograniczenie odpowiedzialności. 

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ I POTWIERDZA, ŻE JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI W PRZYPADKU PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z APLIKACJI JEST ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA APLIKACJI ORAZ, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ODINSTALOWANIE OPROGRAMOWANIA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ I POTWIERDZA, ŻE SPÓŁKA NIE MA ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ ANI NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANEJ Z UDOSTĘPNIANYMI ZEWNĘTRZNYMI APLIKACJAMI LUB ICH TREŚCIAMI ORAZ ŻE CHOĆ RELACJE UŻYTKOWNIKA Z TAKIMI ZEWNĘTRZNYMI APLIKACJAMI MOGĄ BYĆ REGULOWANE ODRĘBNYMI UMOWAMI Z ODPOWIEDNIMI OSOBAMI TRZECIMI, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI, W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI, W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PROBLEMÓW LUB NIEZADOWOLENIA Z ZEWNĘTRZNYCH APLIKACJI LUB ICH TREŚCI, JEST ODINSTALOWANIE I/LUB ZAPRZESTANIE UŻYTKOWANIA TAKICH ZEWNĘTRZNYCH APLIKACJI.

W ŻADNYM WYPADKU SPÓŁKA, CZŁONKOWIE JEJ KIEROWNICTWA, WSPÓLNICY, PRACOWNICY, AGENCI, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, JEDNOSTKI ZALEŻNE, JEDNOSTKI STOWARZYSZONE, NASTĘPCY PRAWNI, CESJONARIUSZE, DOSTAWCY ANI LICENCJODAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI: 

(1) ZA ŻADNE POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, KARNE LUB PRZYKŁADOWE SZKODY I ODSZKODOWANIA; (2) ZA: (A) UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA; (B) UTRATĘ TREŚCI UŻYTKOWNIKA; (C) UTRATĘ MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH; (D) UTRATĘ ZYSKÓW; LUB (E) SZKODY NA URZĄDZENIACH; ORAZ (F) WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA APLIKACJI, URZĄDZEŃ, ZEWNĘTRZNYCH APLIKACJI, TREŚCI ZEWNĘTRZNYCH APLIKACJI, TREŚCI SPÓŁKI LUB TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW; (3) ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE BĄDŹ OPÓŹNIENIE W WYKONANIU ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW SPOWODOWANE DZIAŁANIEM SIŁY WYŻSZEJ LUB Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY, KTÓREJ NIE MOŻNA BYŁO ZASADNIE PRZEWIDZIEĆ LUB NA KTÓRĄ Z UZASADNIONYCH PRZYCZYN SPÓŁKA NIE MA WPŁYWU.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI ZA OSZUSTWO, ZA WPROWADZENIE W BŁĄD NOSZĄCE ZNAMIONA OSZUSTWA, ZA ŚMIERĆ ANI ZA OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM ZE STRONY SPÓŁKI ORAZ, JEŻELI WYMAGAJĄ TEGO WŁAŚCIWE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM ZE STRONY SPÓŁKI. 

6. Łącza.

Do zewnętrznych witryn internetowych 

Niniejsza Aplikacja może zawierać łącza do zewnętrznych witryn internetowych, na które Spółka nie ma żadnego wpływu. Spółka nie składa żadnych oświadczeń jakiejkolwiek natury w przedmiocie zewnętrznych witryn internetowych, do których Użytkownik może uzyskiwać dostęp za pośrednictwem niniejszej Aplikacji. Zamieszczenie łączy nie oznacza, że Spółka akceptuje lub przyjmuje odpowiedzialność za treść ani jakiekolwiek użytkowanie takich zewnętrznych witryn internetowych.

Uzyskując dostęp do zewnętrznych witryn internetowych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji, Użytkownik robi to na własne ryzyko oraz zgodnie z warunkami i polityką prywatności takich zewnętrznych witryn internetowych. Spółka nie gwarantuje, nie potwierdza, nie zapewnia ani nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, terminowość, rzetelność, odpowiedniość, kolejność ani kompletność jakichkolwiek informacji, danych, opinii, porad lub oświadczeń złożonych na takich witrynach internetowych ani za jakość jakichkolwiek produktów lub usług udostępnianych na takich witrynach internetowych. 

Do witryny internetowej Spółki

Użytkownik może publikować łącza do witryny internetowej Spółki pod warunkiem wyraźnego wskazania, że korzystając z łączy, odwiedzający zostaną przekierowani na witrynę internetową Spółki. Łącza nie mogą wprowadzać w błąd i nie mogą stwarzać wrażenia, że witryna internetowa Spółki oraz jej elementy składowe stanowią część innej witryny internetowej. Przykładowo bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki nie są dozwolone łącza w ramkach, głębokie łącza ani wbudowane łącza do witryny internetowej Spółki. 

O zgodę Użytkownik może wystąpić za pośrednictwem tego formularza.

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki żadne łącza do witryny internetowej Spółki nie mogą pojawić się na żadnej ze stron witryny internetowej Użytkownika. 

7. Ochrona danych.

Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w sposób zgodny z prawem, właściwy i przejrzysty. 

Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką ochrony danych Spółki. Przystępując do użytkowania Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę swoich danych osobowych zgodnie z Polityką ochrony danych Spółki.

8. Pliki cookie. 

Niniejsza Aplikacja może wykorzystywać pliki cookie i podobne narzędzia w celu poprawy wydajności i zwiększenia komfortu użytkowania Użytkownika, a kontynuując użytkowanie niniejszej Aplikacji bez zmiany ustawień, Użytkownik wyraża na to zgodę. Żeby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie lub sposobów zmiany ustawień, Użytkownik powinien zapoznać się z informacją Spółki o plikach cookie.

9. Prawo właściwe. 

Strony zobowiązują się przedkładać wyłącznie przed sądy miasta Brukseli wszelkie spory wynikające z Warunków użytkowania lub z nimi związane oraz wyrażają zgodę na jurysdykcję powyższych sądów, a ponadto zgadzają się, że wszelkie sporne sprawy będą rozstrzygane i regulowane przez przepisy prawa belgijskiego oraz będą im podlegać, zaś niniejszy artykuł zastępuje wszelkie zasady odmiennie regulujące kwestie prawa właściwego.

10. Klauzula salwatoryjna. 

Nieważność jakiegokolwiek artykułu, ustępu lub części Warunków użytkowania nie ma wpływu na ważność wszelkich innych artykułów, ustępów ani części powyższych, a taki nieważny artykuł, ustęp lub część ulegną przekształceniu w celu realizacji zamierzonego ducha i celu takiego nieważnego postanowienia między stronami.

11. Dane kontaktowe. 

Wszelkie pytania, komentarze lub opinie należy kierować na adres: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgia i numer: 0412.120.336

 

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?