Skip to main content

Chcę wyłączyć moją jednostkę lub zmienić jej nastawę przy użyciu aplikacji Daikin Residential Controller, lecz aplikacja nie pozwala na to. Dlaczego?

Zależnie od stanu Twojej jednostki Daikin, pewne elementy sterowania jednostki są zablokowane. Funkcje, którymi nie można sterować, są wyszarzone.

Jeżeli w interfejsie użytkownika jednostki aktywny jest tryb instalatora, pełna kontrola nad jednostką zostaje zablokowana ze względów bezpieczeństwa. Tryb instalatora automatycznie zdezaktywuje się po pewnym czasie. Jeśli jednak to nie nastąpiło, poproś instalatora, aby dezaktywował tryb instalatora dla Ciebie.

Kiedy w jednostce wystąpi błąd, zostają zablokowane wszystkie elementy sterowania ze względów bezpieczeństwa, oprócz [ON/OFF] (WŁĄCZ/WYŁĄCZ).

Jeżeli, po wystąpieniu stanu błędu, jednostka przełącza się do trybu awaryjnego (automatycznie lub ręcznie, po potwierdzeniu ze strony użytkownika, zależnie od ustawień), zostaje zdjęta blokada sterowania i ponownie jest możliwe sterowanie w pełnym zakresie. Trzeba zwrócić uwagę, że "ręczne" przełączenie jednostki do trybu awaryjnego wymaga wykonania ręcznych czynności w interfejsie użytkownika jednostki, więc musi on być fizycznie obecny przy jednostce.

Jeżeli w jednostce aktywny jest tryb wakacyjny, wtedy wszystkie elementy sterowania są także zablokowane. Spróbuj dezaktywować tryb wakacyjny, aby odzyskać sterowanie.

W celu sprawdzenia bieżącego stanu jednostki dotknij ikony "dzwonka" na jednym z jej ekranów sterowania.

Trzeba zwrócić uwagę, że niektóre jednostki pomp ciepła Daikin Altherma są tylko częściowo zgodne z aplikacją Daikin Residential Controller. Skutkiem tego grupa elementów obsługi może być nieaktywna lub wyszarzona. W celu sprawdzenia, jakie funkcje są obsługiwane przez które jednostki, należy sprawdzić tabelę zgodności w pliku compatibilityMatrix.xlsx.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?