Skip to main content

Wpływ pomp ciepła na środowisko

Z artykułu „Drivers to heat pump adoption by European Households“ („Wpływ pompy ciepła na środowisko”). 

Pompy ciepła są jednym z kluczowych rozwiązań dla osiągnięcia celów dekarbonizacji UE. Studium przypadku pokazuje, że pompa ciepła firmy Daikin jest 2–24 razy mniej emisyjna, pomagając zaoszczędzić od 0,2 do 2 ton ekwiwalentu CO2 w fazie użytkowania w skali roku (w zależności od współczynnika emisji sieci elektrycznej każdego kraju).

Rola pomp ciepła w dekarbonizacji

Głównym celem Zielonego Ładu UE jest dekarbonizacja UE do 2050 roku. Ten kompleksowy plan ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% we wszystkich sektorach, w tym w energetyce i budownictwie. Budynki zużywają obecnie 40% energii w regionie i przyczyniają się do 36% emisji. Pompy ciepła mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu dekarbonizacji UE, oferując energooszczędne i przyjazne dla środowiska ogrzewanie w porównaniu z instalacjami opartymi na paliwach kopalnych. Sześć kluczowych zalet pomp ciepła wspomagających wysiłki na rzecz dekarbonizacji to wysoka efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zmniejszona zależność od paliw kopalnych, elektryfikacja ogrzewania, możliwości modernizacji i inteligentne chłodzenie. Międzynarodowa Agencja Energii przewiduje, że pompy ciepła zmniejszą zapotrzebowanie Europy na gaz do ogrzewania budynków o 21 miliardów metrów sześciennych w 2030 roku. UE pracuje nad planem działania UE w zakresie pomp ciepła, którego celem jest 10 milionów dodatkowych instalacji pomp ciepła do 2027 r., ocena możliwości finansowania poszczególnych budynków i sieci grzewczych zasilanych przez duże pompy ciepła oraz włączenie tej oceny do lokalnych i regionalnych strategii ogrzewania i chłodzenia.

Ocena cyklu życia pomp ciepła

Od 2021 r. firma Daikin stosuje standardową metodę oceny cyklu życia (LCA) w odniesieniu do pomp ciepła, oceniając ich cały cykl życia – od wydobycia zasobów po utylizację odpadów. Podejście LCA „od kołyski do grobu” pozwala ustalić całościowy ślad środowiskowy – od etapu produkcji po wycofanie z eksploatacji. Jest to zgodne z koncepcją WLC budynku uwzględniającą całkowity ślad węglowy przez cały okres istnienia produktu. Ocena LCA firmy Daikin jest weryfikowana przez niezależną stronę trzecią i przedstawiana jako Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD). Deklaracja EPD pozwala uzyskać punkty w systemach certyfikacji, takich jak LEED i BREEAM, stając się niezbędnym elementem w spełnianiu wymogów przepisów krajowych, takich jak francuskie przepisy środowiskowe RE2020 promujące energooszczędne budynki. EPD dla Francji są dostępne w bazach danych takich jak PEP Ecopassport i INIES

Studium przypadku: ślad węglowy pomp ciepła firmy Daikin w porównaniu z kotłami gazowymi

Studium przypadku przeprowadzono z wykorzystaniem Daikin Altherma 3 R 180L (pompa ciepła typu powietrze-woda) i wysokowydajnego kotła gazowego (sprawność 90%). 

Całkowity ślad węglowy budynku 

Wpływ pomp ciepła na środowisko

Całkowity współczynnik GWP pompy ciepła firmy Daikin jest prawie ośmiokrotnie niższy niż całkowity GWP kotła gazowego: 7,87 ton ekwiwalentu CO2 w porównaniu do 63,9 ton ekwiwalentu CO2 (w referencyjnym okresie użytkowania = 17 lat). Różnica ta wynika z wysokiego udziału fazy użytkowania w całkowitych wartościach obu porównywanych produktów, gdzie pompa ciepła firmy Daikin zużywa mniej energii i jest zasilana energią elektryczną o niższym GWP (tutaj: miks energii elektrycznej we Francji).

Węgiel operacyjny odpowiada za największą część całkowitej emisji CO2 zarówno pompy ciepła, jak i kotła gazowego.

Korzyści z poziomu emisji dwutlenku węgla przez pompy ciepła na etapie użytkowania w Polsce

Wymiana kotła gazowego na pompę ciepła przynosi znaczne oszczędności emisji CO2 w typowych budynkach jednorodzinnych w krajach europejskich. Aby to zilustrować, obliczono emisje CO2 w okresie jednego roku na różnych rynkach europejskich dla typowego średniej wielkości gospodarstwa domowego o rocznym zużyciu energii 10 000 kWh – reprezentatywnego dla rynku nowych budynków. Wśród analizowanych krajów znalazła się Polska. 

Korzyści z poziomu emisji dwutlenku węgla przez pompy ciepła na etapie użytkowania w Polsce

Wyniki studium przypadku

W Polsce, kraju o najwyższym współczynniku emisji (EF) dla sieci elektrycznej (0,7766 kg/kWh), roczny ślad węglowy pompy ciepła jest o 11% niższy w porównaniu do kotła gazowego, a oszczędności wynoszą 226 kg rocznie. Jest to spory postęp w procesie dekarbonizacji sektora ciepłowniczego w Polsce, który przyspieszy wraz z przejściem z energii elektrycznej wytwarzanej ze spalania węgla (najczęściej wykorzystywanej w Polsce) na mniej emisyjne alternatywy.

Podsumowując, pompy ciepła są gotowym do użycia rozwiązaniem pozytywnym dla klimatu, przynoszącym daleko idące korzyści dla środowiska w porównaniu z tradycyjnymi kotłami gazowymi.

Bardziej precyzyjna ocena ilościowa, źródła i odniesienia znajdują się w pełnej wersji dokumentu. 

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?