Skip to main content

Key Terms for Data Protection Policy

Aplikacje: oznacza wszelkie oprogramowanie, aplikacje (internetowe), narzędzia cyfrowe opracowane przez spółkę Daikin Europe N.V. lub jedną z jej Europejskich Spółek Zależnych;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (przetwarzanie oparte wyłącznie na): oznacza każde przetwarzanie przeprowadzane zautomatyzowanym procesem, wykluczając w ten sposób wszelkie ludzkie wpływy lub interwencje w odniesieniu do wyniku wspomnianego procesu;

 

Kontrahenci: oznacza dowolną osobę lub firmę, która działa niezależnie od DENV-G (Grupa Daikin Europe N.V.), ale jest w jakimś stopniu zaangażowana w działalność DENV-G lub założyła spółkę handlową, lub współpracuje z DENV-G w zakresie produkcji i/lub dostaw produktów/usług pod marką Daikin;

 

Cookie: oznacza niewielki plik, który zawiera ciąg znaków, wysyłany do urządzenia używanego do odwiedzenia witryny internetowej. W czasie ponownych odwiedzin tej samej witryny cookie umożliwia witrynie rozpoznanie przeglądarki, z której nastąpiło wejście na witrynę. Plik cookie mogą przechowywać preferencje użytkownika i inne informacje;

 

Grupa Daikin: oznacza grupę spółek kontrolowanych przez Daikin Industries Ltd.. Te spółki to producenci i sprzedawcy produktów i usług pod marką Daikin na całym świecie;

 

Administrator Danych: oznacza osobę fizyczną lub prawną, która określa cele i środki Przetwarzania Danych Osobowych;

 

Przetwarzający Dane: oznacza osobę fizyczną lub prawną przetwarzają Dane Osobowe konkretnej Osoby, której dotyczą dane, zgodnie z instrukcjami Administratora Danych;

 

Inspektor Ochrony Danych: oznacza osobę fizyczną lub prawną, która odpowiada za:

  • informowanie Administratora oraz jego Przetwarzających Dane i pracowników, a także doradzanie im w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych;
  • monitorowanie ich zgodności z Rozporządzeniem (UE) 679/2016 (RODO);
  • doradzanie w sprawach sporządzania Ocen skutków w zakresie ochrony danych;
  • funkcjonowanie jako punkt kontaktu i współpracę z organem nadzorczym kompetentnym w sprawach skarg lub prowadzącym śledztwo w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych;

 

Osoba, której dotyczą dane: oznacza zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę, której Dane Osobowe są przetwarzane w trybie offline przy użyciu formularzy papierowych lub w trybie online za pośrednictwem Witryny i Aplikacji. Możliwy do zidentyfikowania oznacza osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, tj. za pomocą takiego identyfikatora, jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator online, lub za pomocą jednego lub większej liczby elementów, które są charakterystyczne dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej;

 

DENV-G: oznacza grupę spółek utworzoną przez Daikin Europe N.V. (z siedzibą w Belgii) oraz jej Europejskie Spółki Zależne. DENV-G wytwarza, sprzedaje i komercjalizuje produkty i usługi pod marką Daikin w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz WNP;

 

DIL: oznacza spółkę Daikin Industries Ltd. z siedzibą w Japonii, właściciela i spółkę sprawującą kontrolę nad Grupą Daikin;

 

Europejskie Spółki Zależne: dowolna spółka założona w regionach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz WNP, która produkuje, sprzedaje i komercjalizuje produkty i usługi pod marką Daikin i jest kontrolowana przez Daikin Europe N.V.;

 

RODO: oznacza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. General Data Protection Regulation – GDPR); jest to skrót oznaczający Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 

IP: oznacza numer, znany jako adres IP (Internet Protocol), przypisywany każdemu urządzeniu, które łączy się z Internetem. Numery są zwykle przyznawane w podziale na bloki geograficzne. Często na podstawie adresu IP można zidentyfikować lokalizację, z której urządzenie łączy się z Internetem;

 

Uzasadniony interes: oznacza interes Kontrolera lub strony trzeciej, który jest zgodny z prawem i nie jest nadrzędny względem interesów lub podstawowych praw i swobód osób, których dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba taka jest dzieckiem;

 

Wspólny Administrator Danych: oznacza osobę fizyczną lub prawną, która wspólnie z innymi osobami określa cele i środki Przetwarzania Danych Osobowych;

 

Dane Osobowe: oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Osoby, której dotyczą dane”);

 

Przetwarzanie (Danych Osobowych): oznacza dowolną operację lub zbiór operacji przeprowadzanych na Danych Osobowych lub zbiorach Danych Osobowych, przy użyciu lub bez użycia środków automatycznych; Przetwarzanie oznacza m.in. gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub modyfikację, odnajdywanie, odwoływanie się, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie;

 

Profilowanie (lub Profilacja): oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących działania osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej zdrowie, osobiste preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy;

 

Pseudoanonimizacja (Pseudoanonimowy, Pseudoanonimizowany itp.): oznacza Przetwarzanie Danych Osobowych w taki sposób, aby Dane Osobowe nie mogły być powiązane z konkretną Osobą, której dotyczą dane, bez zastosowania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że Dane Osobowe nie mogą zostać powiązane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną;

 

Interes publiczny: oznacza każdy interes publiczny ustanowiony przez prawo lub realizowany przez władzę publiczną;

 

Specjalne kategorie danych osobowych: oznacza wszelkie dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub danych dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej;

 

Istotny/życiowy interes: oznacza każdy interes, który jest istotny dla życia Podmiotu danych lub innej osoby fizycznej;

 

Witryna: oznacza witrynę internetową DENV-G (należącą do Grupy Daikin Europe N.V.), do której prowadzi następujący odsyłacz: https://www.daikin.eu/;

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?