Skip to main content

Rozpoznanie jakości organizacyjnej firmy Daikin

Daikin Europe N.V. uznawano przez lata za dobrze zarządzane i zorganizowane przedsiębiorstwo, które odpowiada wszystkim europejskim standardom wytwarzania i angażuje się w problematykę bezpieczeństwa oraz dobra swoich pracowników. Spełniamy, a nawet przekraczamy wszystkie wymagania bieżących regulacji prawnych dotyczących zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zapewniamy pracownikom efektywne szkolenia oraz wsparcie w miejscu pracy. Daikin Europe N.V. była również rozpoznawana jako aktywny i zaangażowany członek lokalnych i ogólnoeuropejskich społeczności biznesowych, przygotowany do przyjmowania odpowiedzialności za promocję i zachęcanie innych organizacji w regionie.

Zgodność z J-SOx

J-SOx to skrót nazwy dla japońskiej wersji aktu prawnego Sarbanes-Oxley lub SOx. SOx donosi się do aktu prawnego Stanów Zjednoczonych, którego projekt sporządzili politycy Sarbanes i Oxley. Jego celem było tworzenie klarowności i uspokojenie inwestorów w następstwie wielu skandali dotyczących rachunkowości w świecie biznesu.

Od roku 2008 wszystkie firmy aktywne na rynku giełdowym Japonii muszą spełniać wymagania japońskiej wersji tych przepisów, Financial Instruments and Exchange Law. Daikin Europe N.V. spełnia wymagania J-SOx od kwietnia 2008 roku.

Reakcja firmy Daikin na J-SOx

W reakcji na prawodawstwo japońskie firma Daikin tak zmodyfikowała swoje systemy, aby zapewnić efektywność wszystkich procesów roboczych w ramach Daikin Group, które mogłyby mieć wpływ na sprawozdania finansowe.

Daikin ciągle dokonuje oceny tych systemów, aby zapewnić firmie skuteczną realizację kontroli wewnętrznej, wymaganej przez J-SOx. Firma jest zobowiązana do przeprowadzania wszelkich niezbędnych dostosowań tych systemów, aby zapewnić ciągłą zgodność z wymaganiami J-SOx i wszelkich powiązanych uregulowań prawnych.

Certyfikacja ISO14001

Zaangażowanie Daikin w zadaniach ochrony i poprawy środowiska naturalnego zostało nagrodzone upragnionym certyfikatem ISO14001.

ISO 14001 stanowi, że "Daikin dysponuje skutecznym systemem zarządzania środowiskiem, którego celem jest zabezpieczenie zarówno ludzi, jak i środowiska naturalnego przed potencjalnym oddziaływaniem swojej działalności produkcyjnej, produktów oraz usług, pomagając równocześnie w zachowaniu i poprawie ogólnej jakości środowiska."

Firma Daikin jest jednym z pierwszych producentów urządzeń klimatyzacyjnych, które uzyskało takie uznanie.

Certyfikat ISO9001

Działalność produkcyjna Daikin Europe N.V. odpowiada wszelkim europejskim standardom wytwarzania oraz wymaganiom jakościowym, z równoczesnym ukierunkowaniem prac badawczych na optymalizację zarówno wydajności, jak i jakości.

Działając skutecznie według przykładu fabryk w Japonii, Daikin Europe N.V. uzyskała certyfikat ISO 9001 w roku 1993. Certyfikat ten stanowi dla naszych klientów gwarancję, że zwracamy szczególną uwagę na jakość na każdym etapie projektowania i produkcji, a także w odniesieniu do naszych usług posprzedażnych. Gwarantuje to również, że system kontroli jakości Daikin podlega regularnemu audytowi realizowanemu zarówno wewnętrznie, jak i przez jednostki zewnętrzne.

W kwietniu 2002 roku, Lloyd Register Quality Assurance przeprowadziła audyt Daikin Europe N.V. zgodnie z nową normą ISO9001:2000. Ten nowy standard jest zorientowany biznesowo i wymaga uczestnictwa przedsiębiorstw, aby ukierunkować wszystkie procesy na uzyskanie zadowolenia klientów.

Nasi zmotywowani pracownicy dążą do ciągłego doskonalenia i starają się zapewnić, aby produkty i procesy Daikin zawsze odpowiadały wymaganiom certyfikacji ISO9001.

Certyfikacja ISO50001

Od roku 2006 firma Daikin jest dobrowolnie stroną umowy Flemish Energy Audit na okres 2006 - 2014. Ta umowa stanowi porozumienie pomiędzy rządem flamandzkim i przedsiębiorstwami o dużym zużyciu energii i przekracza standardowe wymogi prawne. Celem jej jest zapewnienie, aby przedsiębiorstwa flamandzkie, intensywnie zużywające energię stawały się i pozostawały przedsiębiorstwami wiodącymi pod względem efektywności energetycznej! Daikin już uczestniczy w "następcy" umowy o audycie, porozumieniu dotyczącym flamandzkiej polityki energetycznej, na okres 2015 - 2020, którego cele są takie same, lecz z dodatkowymi wymaganiami dla uczestniczących przedsiębiorstw.

Oprócz tego, Daikin dysponuje efektywnym systemem zarządzania energią, który zapewnia zrównoważone zużycie ORAZ redukcję energii! W roku 2014 nasz system zarządzania przeszedł pomyślnie audyt prowadzony przez Lloyds zgodnie z normą ISO 50001. Firma Daikin jest jednym z pierwszych producentów urządzeń klimatyzacyjnych, które uzyskało takie uznanie.

Uwaga: DENV zużywa jedynie "zieloną" energię w swej fabryce w Ostendzie, do wytwarzania której wykorzystuje także 2000 zainstalowanych paneli solarnych. Dzięki tym poczynaniom DENV radykalnie zmniejszyła swój ślad węgłowy.

Certyfikat ISO 45001

Bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców, gości i sąsiadów jest sprawa najwyższej wagi dla Daikin.

Firma Daikin Europe N.V. uzyskała uznawany w skali międzynarodowej certyfikat ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aby spełniać wymagania tego standardu, Daikin Europe N.V. dysponuje systemem zarządzania bezpieczeństwem, który obejmuje następujące elementy:

 • polityka bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • regularne analizy zagrożeń,
 • plan działań w zakresie bezpieczeństwa,
 • cele działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zgodność z wymogami prawnymi i innymi,
 • uczestnictwo i konsultacje pracowników,
 • kursy efektywnych szkoleń oraz instruktażu,
 • system łączności BHP,
 • system skutecznej oceny poziomu bezpieczeństwa w organizacji,
 • procedury awaryjne dotyczące działalności firmy (np. wyciek czynnika chłodniczego, pożar, incydenty środowiskowe),
 • audyty i oceny systemu bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?