Skip to main content

Zrównoważony rozwój

Wielokryterialna certyfikacja BREEAM, a systemy HVAC-R

 

Certyfikacja BREEAM tudzież LEED w bieżących latach odgrywa coraz większą rolę w budownictwie w całej Polsce. Wielokryterialne systemy oceny budynków oceniają wpływ budownictwa na środowisko naturalne, jednocześnie zapewniając komfort pracownikom i pobliskim mieszkańcom. System BREEAM podczas procesu certyfikacji ocenia budynek aż w 10 kategoriach, które dodatkowo dzielą się na wiele podkategorii. Branża sanitarna i instalacje ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz chłodnictwa kryjące się pod skrótem HVAC-R znacząco wpływają na wysokość oceny tychże certyfikatów. Instalacje są nieodłączną częścią każdego nowobudowanego budynku i pośrednio lub bezpośrednio rzutują na uzyskanie punktów w zdecydowanej większości kategorii.

 

 

DAIKIN a BREEAM i LEED

Rozwiązania dostarczane przez firmę DAIKIN mają pośredni lub bezpośredni wpływ aż na 7 z 10 kategorii. W zależności od zastosowanych rozwiązań w ramach certyfikacji BREEAM asesorzy mogą przyznać od 29 do 50 punktów. Dobór odpowiedniego producenta w każdej branży ma dużą wagę. Zapoznaj się z artykułem poniżej oraz Leafletem BREEAM, który pokażę jak DAIKIN wspiera swoich klientów w osiągnięciu odpowiedniej oceny.

https://www.daikin.pl/pl_pl/installers/support/get-certifications.html#guide

 

W Polsce zatrudniamy ponad 140 specjalistów w branży HVAC-R odpowiedzialnych za wsparcie w stworzeniu koncepcji, realizacji projektu, wykonawstwa oraz obsługi sprzedażowej i posprzedażowej. Jednocześnie szkoli pracowników z procesów certyfikacji BREEAM, aby zrozumieli jej ideę i mogli dostosować swoją wiedzę techniczną i produktową, aby każdy inwestor otrzymał ocenę w certyfikacji, której oczekuje.

Daikin jest międzynarodową organizacją, która postawiła na rozwój fabryk na całym świecie!

W Europie możemy się pochwalić fabrykami w Niemczech, Włoszech, Belgii, Czechach i Turcji, a aktualnie w Polsce stawiamy nową największą w Europie fabrykę pomp ciepła. Mogłoby się wydawać, że rolą Daikin jest tylko i wyłączenia dostarczenie urządzeń, które zapewnią komfort termiczny w pomieszczeniach.

Rola ta jest jednak szersza. Wentylacja rozbudowana o wysokowydajne filtry pozwala zapewnić zdrowe świeże powietrze wszystkim użytkownikom budynków, ale również ograniczyć wpływ drobnoustrojów w środowisku naturalnym. Na komfort każdego z Nas może wpłynąć również hałas. Daikin w swoim portfolio ma grupę najcichszych jednostek klimatyzacyjnych, dbając o użytkowników budynków. Najbliższe otoczenie również jest istotne z punktu widzenia akustyki. Systemy VRV, agregaty wody lodowej, centrale wentylacyjne posiadają kilka stopni głośności lub systemy ograniczenia akustyki urządzeń, które pozwolą obniżyć hałas do minimum. 

 

Każda fabryka w jak największej mierze pozyskuje materiały z recyklingu. Agregaty VRV, które wyjeżdżają z Ostendu są załadowane fabrycznie czynnikiem odzyskanym z rozebranych instalacji w ramach programu LOOP BY DAIKIN. Podejście Daikin’a idealnie wpisuje się w w kategorię MATERIALS i jest dobrą składową wielu czynników, która wpływa na uzyskanie maksymalnej liczby punktów.

https://www.daikin.pl/pl_pl/aktualnosci/loop-by-daikin.html

 

W ramach swojej polityki Daikin ma na celu stopniowe obniżanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W związku z tym kładziemy nacisk na wprowadzanie nowych niskoemisyjnych czynników chłodniczych w nowych wysokoefektywnych rozwiązaniach. Zwiększenie efektywności urządzeń powoduje obniżenie emisji  CO2, a Daikin proponuje jedne z najbardziej efektywnych rozwiązań na rynku. Efektywność rozwiązań Daikin można zwiększyć rozszerzając systemy o sterowanie centralne. Chmura Cloud do VRV, Dos do agregatów wody lodowej czy ITM, który gwarantuje integracje niemalże wszystkich urządzeń Daikin. Wszystkie zapewniają centralne sterowanie, dostosowywanie pracy urządzeń do faktycznych potrzeb i warunków zewnętrznych oraz monitoring zużycia energii. Wszystkie te i inne elementy pomogą uzyskać maksymalną liczbę punktów w kategorii ENERGY.

 

Sztandarowe produkty VRV oraz Sky Air idealnie wpisują się w punkty kategorii Waste.

Elastyczne systemy, pozwalają na wiele mozliwości konfiguracji. Cechują się  również technologią VRT [link], która zapewnia najwyższą możliwą efektywność w każdych warunkach atmosferycznych. Ta zaawansowana technologia dostarczana jest na budowę w opakowaniach, które możemy łatwo ponownie wykorzystać lub zrecyklingować.

https://www.daikin.pl/pl_pl/knowledge-center/vrt.html

 

 

MAN (Managment)

Kategoria zarządzanie. Ocenia zarządzanie związane z projektowaniem, budową, oddaniem budynku, eksploatacją i czynnościami posprzedażowymi.

Cel: Zapewnienie realizacji jak największej ilości nakreślonych celów. 

MAN 01 – Koncepcja i projekt.

Można otrzymać do 4 punktów kredytowych za opracowanie planu, strategii i odpowiednie zarządzanie projektem. Wyznaczenie  Champion’a BREEAM odpowiedzialnego za kontrolę działań jest dużą zaletą.

MAN 02 – LCC i planowanie okresu użytkowania.

Można otrzymać do 4 punktów kredytowych za uwzględnienie LCC (Life Cycle Cost) i planowanie okresu użytkowania obiektu i wszystkich jego elementów.

MAN 03 – Odpowiedzialne praktyki budowlane.

Można otrzymać do 6 punktów, poprzez wybranie wykonawców, którzy odznaczają się praktykami zarządzania zgodnymi z inicjatywą BREEAM, a jednocześnie podczas budowy dbają o wpływ na energię, wodę i transport. Zapewniają ciągłość zgodności na wszystkich etapach budowy i zwiększają środowiskową świadomość inwestora.

MAN 04 – Uruchomienie i przekazanie obiektu.             

Można otrzymać do 4 punktów za skrupulatne prowadzenie i trzymanie się  harmonogramu budowy oraz za stosowne testy, kontrole służące do usuwania usterek. Jednocześnie istotne jest zapewnienie przewodnika, który przeszkoli użytkowników i operatorów budynku.

MAN 05 – obsługa posprzedażowa.

Można otrzymać nawet 3 punkty za odpowiednie przygotowanie do wsparcia posprzedażowego – serwisów, kontroli. Klient zobowiązuje się do oceny użytkowania budynku i rozpowszechnienia danych pod względem wydajności.

HEA (Health and wellbeing)

Kategoria zdrowie. Ocenia zwiększanie komfortu, zdrowia oraz bezpieczeństwa użytkowników budynku.

Cel: Poprawa jakości życia w budynkach, pod względem zdrowego  środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.

HEA 02 – Jakość powietrza w pomieszczeniach. 

Można otrzymać 5 punktów kredytowych za opracowanie planu jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ), odpowiednie projektowanie wentylacji mechanicznej, pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach po zakończeniu budowy oraz zmniejszanie emisji  z produktów budowlanych.

HEA 03 – Bezpieczne zarządzanie w labolatoriach.

Można otrzymać 2 punkty kredytowe, poprzez zaprojektowanie urządzeń labolatoryjnych tj. dygestorium lub szaf bezpieczeństwa.

HEA 04 – Komfort termiczny.

Można otrzymać 3 punkty kredytowe za modelowanie termiczne przeprowadzone przy użyciu wskaźników PMV oraz PPD, dostosowanie do przewidywanego scenariusza zmiany klimatu oraz kontrolę temperatury.

HEA 05 – Wydajność akustyczna.

Można otrzymać do 4 punktów, poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego akustyka oraz spełnienie odpowiednich parametrów akustycznych i izolacyjności akustycznej.

ENE (Energy)

Kategoria Energooszczędność. Ocenia zastosowane rozwiązania pod względem wykorzystania energii w budynku.

Cel: Niższe koszty eksploatacyjne oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko (np. emisja CO2).

ENE 01 – Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2.

Aż 13 punktów kredytowych można uzyskać za poprawę charakterystyki energetycznej budynku. Istotne jest niskie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Ważne jest maksymalne obniżenie emisji dwutlenku węgla. W ramach tego punktu trzeba zachęcać do zmniejszania zużycia energii od projektu. Bardzo ważnym elementem jest również monitorowanie budynków pod względem zużycia energii, ale również zarządzenie ryzykiem podczas budowy i uruchomień.

ENE 02a & 02b – Monitorowanie energii.

Do 2 punktów można otrzymać za systemy pomiaru energii w różnych konfiguracjach. Dodatkowy 1 punkt można otrzymać za wyświetlania wyników zgodnie z ideologią BREEAM. 

ENE 05 – Energooszczędne chłodnictwo.

Można uzyskać do 5 punktów jeżeli układy chłodnicze – sterowanie oraz komponenty zostaną zaprojektowane i uruchomione zgodnie z przepisami. Istotne jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

ENE 07 – Energooszczędne systemy labolatoryjne.

5 punktów można uzyskać za zaangażowanie klienta z celu określenia wymagań wydajności laboratoriów. Stosowanie energooszczędnych sprzętów i środków przyczyni się do znaczącego obniżenia zapotrzebowania na energię.

ENE 08  - Energooszczędne materiały.

Można otrzymać kolejne 2 punkty wykazując znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energię, konstruując  energochłonne budynki i instalacje.

ENE 10 – Zależność od warunków zewnętrznych.

Dodatkowy 1 punkt można otrzymać za urządzenia lub systemy zmieniające charakterystykę swojej pracy w zależności od czynników zewnętrznych.

MAT (Materials)

Kategoria Materiały. Ocenia zmniejszanie wpływu materiałów budowlanych poprzez odpowiedzialne projektowanie, budowę, konserwację i naprawy.

Cel: Odpowiedzialne pozyskiwanie i recykling materiałów, ograniczanie degradacji pod wpływem czynników  środowiskowych.

MAT03 – Odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów budowlanych.

Można otrzymać  4 punkty kredytowe za pozyskiwanie legalnych, certyfikowanych materiałów oraz udokumentowaną politykę zamówień.

MAT 06 – Efektywność materiałowa.

Można uzyskać 1 punkt, poprzez zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów, używanie materiałów dobrej jakości w celu wydłużenia żywotności budynku.

WST (Waste)

Kategoria Odpady. Ocenia zrównoważone gospodarowanie oraz ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych i eksploatacyjnych.

Cel: Zmniejszenie ilości odpadów powstających podczas budowy i eksploatacji budynku.

WST 01 – Gospodarka odpadami budowlanymi.

Można otrzymać do 3 punktów poprzez redukcje odpadów, monitorowanie ilości powstających odpadów, wdrożenie procedur sortowania, ponownego wykorzystania (recyklingu), co najmniej 5 grup odpadów, oraz przekierowanie odpadów na składowiska.

 

WST 05 – Adaptacja do zmian klimatu.

Można otrzymać 1 punkt. Złagodzenie wpływu ekstremalnych warunków pogodowych wynikających ze zmian klimatycznych przez cały okres eksploatacji budynku. Należy przeprowadzić systematyczną ocenę ryzya, dotyczącą odporności konstrukcji i tkaniny.

WST 06 – Adaptacyjność funkcjonalna.

Można otrzymać 1 punkt, jeżeli klient i zespół projektowy przeprowadzą studium strategii adaptacji funkcjonalnej i  zastosują produkty oraz instalację  umożliwiające łatwą wymianę.

POL (Pollution)

Kategoria zanieczyszczenia. Ocenia kontrolę zanieczyszczeń i spływu wód powierzchniowych związanych z lokalizacją i użytkowaniem budynku.

Cel: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

POL 01 – Wpływ czynników chłodniczych.

Można otrzymać 4 punkty. To zagadnienie podzielone jest na dwie części:

  • Budynki, w których nie stosuje się czynników chłodniczych ( wszystkie dostępne punkty), lub
  • Budynki, w których stosuje się czynniki chłodnicze: spełnione  wymagania DELC, ODP=0, zainstalowany system wykrywania wycieku czynnika chłodniczego.

 

POL 02 – Emisja związków azotu NOx.

Można otrzymać 2 punkty, poprzez zastosowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła ( ogrzewanie oraz ciepła woda użytkowa) w budownictwie.

POL 05 – Redukcja hałasów.

Można otrzymać 1 punkt. Zmniejszenie prawdopodobieństwa hałasu pochodzącego ze stałych instalacji na nowej inwestycji, wpływającego na pobliskie budynki, wrażliwe na hałas. Wykwalifikowany konsultant akustyczny przeprowadza ocenę oddziaływania hałasu, wg. odpowiednich norm.

INO (Innovation)

Kategoria Innowacyjność. Ocenia wyróżniające się rozwiązania, które spełniają wymagania powyższych kategorii, ale również wykraczają poza ich skalę. Obejmują zarówno nowe produkty i procesy usprawniające nowe budownictwo.  

Cel: Rozwój budownictwa i certyfikacji BREEAM.

INO - Innowacje           

Dodatkowe punkty można również otrzymać jeżeli stosowane rozwiązania wychodzą poza zakres oceny BREEAM. Nowoczesne materiały, produkty, systemy oraz schematy prac i projektowania są dodatkowo nagradzane i doceniane przez jednostkę certyfikacyjną. Te inicjatywy wpływają znacząco na rozwój zielonego budownictwa. 

bg-image

Zapisz się na newsletter

Może zainteresuje Cię...

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?