Skip to main content

The Green Deal

Zielony Ład jest Europejskim kamieniem milowym
Dekarbonizacja sektora ogrzewania będzie kluczowym czynnikiem w stworzeniu neutralnej klimatycznie gospodarki Europy do roku 2050. Daikin opowiada się za Europejskim Zielonym Ładem i wierzy, że pompy ciepła odegrają istotną rolę w zapewnieniu neutralności klimatu Europy oraz w połączeniu dekarbonizacji ze zrównoważonym rozwojem gospodarczym.

Europa chce stać się pierwszym w świecie kontynentem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla do roku 2050, a Komisja Europejska dąży do redukcji emisji przynajmniej o 55% do roku 2030. W Daikin wspieramy ten kierunek, starając się zostać firmą neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla globalnie do roku 2050.1

Plan Inwestycyjny Europejskiego Zielonego Ładu2 zawiera pozyskanie (przynajmniej) 1 tryliona euro w inwestycjach od Unii Europejskiej, rządów narodowych oraz sektora prywatnego na dekarbonizację UE.3 Obecnie, w konfrontacji z pandemią COVID-19 i kryzysem ekonomicznym, Plan Inwestycyjny Europejskiego Zielonego Ładu jest istotnym elementem pakietu „Next Generation EU”, programu odbudowy Europy po pandemii COVID-19 o wartości 750 bilionów euro.

Dekarbonizacja Europy i odbudowa po pandemii COVID-19 stanowią ogromne wyzwania. Przewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawiając Zielony Ład, nazwał go nawet europejską „chwilą człowieka na Księżycu”. Oczekujemy, że w ramach wdrażania Zielonego Ładu, UE oraz państwa członkowskie będą promować technologie niskoemisyjne, takie jak pompy ciepła, poprzez ustalanie sprawiedliwych cen energii opartej na węglu oraz bodźce zniechęcające do ogrzewania z użyciem paliw kopalnych.

Dlaczego pompy ciepła?

Europejskie zasoby budynków odpowiadają obecnie za około 36% całej emisji CO2 w Unii. Jeśli uwzględnić, że prawie 50% zużycia energii finalnej przez Unię przypada na ogrzewanie i chłodzenie, z czego 80% zużywa się w budynkach4, potencjał dekarbonizacji tego sektora okazuje się olbrzymi.

  • Pompy ciepła są sprawdzonym rozwiązaniem, a Europa dysponuje technologią, kompetencjami oraz inwestycjami dla dalszego rozwoju. Pompy ciepła są obecnie gotowe i nadają się idealnie do Europejskiego Zielonego Ładu, od domów jednorodzinnych po budynki wielorodzinne, od renowacji po nowe budynki, od małych po duże budynki komercyjne i instalacje przemysłowe.
  • Pompy ciepła to niskoemisyjna technologia ogrzewania. Oddziaływanie węglowe pompy ciepła wynosi obecnie dla każdej kWh wymaganego ciepła w przybliżeniu połowę oddziaływania kotła gazowego o wysokiej sprawności, przy nawet niższym potencjale śladu węglowego ze względu na dalszą dekarbonizację wytwarzania energii elektrycznej w UE5.
  • Pompy ciepła wykorzystują odnawialne źródła energii, takie jak energia cieplna z powietrza, wody lub gruntu. Te odnawialne źródła energii są dostępne w dużej ilości w Europie - nie występuje potrzeba ich importu.
  • Pompy ciepła będą w coraz większym stopniu wykorzystywać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i zmierzają w kierunku stania się rozwiązaniem w pełni neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Na przykład, udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ma wzrosnąć przynajmniej dwukrotnie do roku 2030 z obecnego poziomu 32% elektryczności ze źródeł odnawialnych do około 65% lub więcej6.
  • Ponadto, pompy ciepła są niezbędne, aby umożliwić bilansowanie sieci energetycznej, wspierając w ten sposób dalszy rozwój produkcji energii odnawialnej, działając na przykład jako cieplna bateria akumulatorowa oraz narzędzie elastycznego bilansowania zasilania i zapotrzebowania na energię.

Inwestowanie w pompy ciepła wspomaga również rozwój ekonomiczny UE, jako że produkty te są powszechnie opracowywane i produkowane w Europie. Na przykład, firma Daikin posiada europejskie centrum badawczo-rozwojowe oraz 5 fabryk w Europie związanych z technologią pomp ciepła.

Każde euro zainwestowane w technologię pomp ciepła to euro zainwestowane w tworzenie lokalnych miejsc pracy. Branża pomp ciepła jak całość zatrudnia obecnie 225 000 osób w Europie7. Nowe i dalsze inwestycje w dziedzinie ogrzewania korzystającego ze źródeł odnawialnych będzie procentować dla gospodarki europejskiej oraz dla naszego środowiska.

Historia szwedzkiego sukcesu

Szwecja uruchomiła w latach osiemdziesiątych ambitną politykę zastępowania kotłów na paliwa kopalne pompami ciepła. Obecnie pompy ciepła stanowią standard w dziedzinie ogrzewania domów w Szwecji. Ten nacisk na uczynienie pomp ciepła technologią standardową dla systemów ogrzewania mieszkań pomogła zredukować o 33,7% całkowitą emisję gazów cieplarnianych w latach 1990 do 20188.

Inne kraje europejskie zaczynają postępować podobnie. Ostatnio kraje obejmujące Francję, Niemcy, Włochy i Holandię wprowadziły podobny schemat promocji pomp ciepła i wymiany kotłów.

Koniec dla bodźców opartych na węglu

Stosując się do inicjatywy Europejskiego Zielonego Ładu, osoby podejmujące decyzje polityczne w krajach członkowskich UE mogą działać dwupoziomowo dla osiągnięcia dekarbonizacji.

Po pierwsze, kraje członkowskie UE mogą zobowiązać się do zakończenia korzystania z paliw kopalnych. Najbardziej zanieczyszczające systemy grzewcze muszą być wycofane z eksploatacji. Od stycznie 2020 r. Austria nie zezwala już na instalowanie kotłów olejowych w nowych domach. Jest to wspaniała inicjatywa. Osoby podejmujące decyzje polityczne mogą unikać czynników motywujących dla paliw kopalnych. Nawet obecnie, bezpośrednie lub pośrednie bodźce sprzyjają kotłom olejowym lub gazowym, ze względu na różne opodatkowanie pomp ciepła w porównaniu, na przykład, z kotłami.

Po drugie, technologie energii odnawialnej również potrzebują wyrównania szans. Różnica pomiędzy cenami energii elektrycznej i gazu w wielu krajach członkowskich jest zbyt duża, aby pompa ciepła mogła stanowić atrakcyjną ekonomicznie inwestycję dla obywateli UE9. Bodźce mogą doprowadzić do zbliżenia tych cen na pewien okres, lecz w dłuższej perspektywie koszt energii powinien bardziej odzwierciedlać intensywność emisji dwutlenku węgla. Cena węgla może przyczyniać się do dalszego zmniejszenia emisji poprzez rozszerzenie Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji (ETS) na wszystkie emisje ze spalania paliw kopalnych oraz zrewidowanie dyrektywy w sprawie opodatkowania energii10.

Motywowanie klientów

Klienci, którzy zamierzają wymienić swoje systemy na paliwa kopalne, powinni zyskać motywację do bliższego przyjrzenia się pompom ciepła. Branża nieustannie wprowadza innowacje, aby zapewnić atrakcyjność pomp ciepła poprzez kombinację funkcji produktu, ceny, wzornictwa oraz przyjazności dla instalatora i końcowego użytkownika11. Branża może zwiększyć wysiłki w zakresie objaśniania korzyści stosowania pomp ciepła, tak aby końcowi użytkownicy byli bardziej świadomi ich.

Rządy przyciągają uwagę klientów na pompy ciepła poprzez motywowanie do renowacji mieszkań, lecz również inne czynniki mogłyby zachęcać do wyboru korzyści pomp ciepła, takie jak udział wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym wyniku energetycznym budynku. Daje to wyraźne wskazanie i zaprasza klientów do przeprowadzenia szczegółowych obliczeń całkowitego kosztu posiadania oraz korzyści ekologicznych12. Wtedy korzyści stosowania pomp ciepła staną się oczywiste dla klientów.

Dostępność dla wszystkich Europejczyków

Krótko mówiąc, motywowanie przez rządy może pomóc w przyspieszeniu przejścia na systemy ogrzewania neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla i zapewnić dostępność pomp ciepła dla wszystkich Europejczyków, lecz w dłuższej perspektywie właściwe ceny energii oraz poprawne wskazanie efektywności pod względem energetycznym i emisji powinny stać się bodźcami do inwestowania w technologię pomp ciepła.

Przykłady Szwecji oraz innych krajów europejskich pokazują, że taka strategia sprawdza się. Na przykład, Francja i Niemcy zorganizowały szeroko zakrojone i bardzo popularne schematy wymiany kotłów olejowych. Ponadto, Włochy wprowadziły swój program „Superbonus”, aby promować pompy ciepła dzięki 110% kredytu spłaty.

Daikin razem z innymi liderami branży pomp ciepła podejmą to wyzwanie, aby zadbać, by użytkownicy końcowi zyskali świadomość pomp ciepła oraz ich zalet. Pracujemy również codziennie nad stworzeniem bazy dobrze wyszkolonych instalatorów, aby zapewnić klientom poprawną instalację oraz bezproblemową dalszą eksploatację.

Co dalej?

Ambicją firmy Daikin jest osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla na skalę globalną do roku 2050. Jesteśmy przekonani, że wszyscy zainteresowani - osoby podejmujące decyzje polityczne, liderzy branży oraz klienci - mają ten sam cel, położyć podwaliny pod przyszłość neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Razem możemy dokonać dekarbonizacji sektora ogrzewania w Europie i osiągnąć śmiały cel Zielonego Ładu. Powinniśmy działać już teraz.

1 Odpowiedzialność firmy Daikin za środowisko, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi, sprawdzono 14 września 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Parlament Europejski, „Europejski klimatyczny plan finansowy o wartości jednego tryliona”, sprawdzono 6 sierpnia 2020, https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, sprawdzono 17 września 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN oraz jej Dokument roboczy służb, sprawdzono 17 września 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 VHK Przegląd badań Ekoprojekt oraz etykiety efektywności energetycznej i grzejników kombinacyjnych, Zadanie 5, Rysunek 7, sprawdzono 17 września 2020, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, sprawdzono 17 września 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Komisja Europejska, „Konkurencyjność branży i usług ogrzewania i chłodzenia, sprawdzono 28 czerwca 2019, https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Międzynarodowa Agencja Energetyczna, Profil szwedzki, konsultowano 14 września 2020, https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, Statystyka cen energii elektrycznej: Objaśnienie statystyki, sprawdzono 17 września 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, sprawdzono 17 września 2020, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Patrz Altherma 3 H HT firmy Daikin: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Firma Daikin, na przykład, dostarcza narzędzie ułatwiające wybór rozwiązania o nazwie Stand by me, https://standbyme.daikin.eu/

Powiązane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?